Transparència

Per tal de donar compliment als aspectes regulats per la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern, poden consultar-se els comptes anuals dels últims cinc anys així com els últims pressupostos aprovats. També estan publicats els Estatuts i el Codi ètic de la organització, així com el Pla d'Igualtat de Gènere 2022-2026.

Convenios y subvenciones

Estatuts

Descarrega els Estatuts de la fundació CIDOB

Baixa

Codi ètic

El Patronat del CIDOB de 28 de juny 2019 va aprovar una nova versió del Codi ètic de la institució.

La consecució dels objectius de CIDOB així com la seva gestió i el seu govern han de vetllar per assolir aquests objectius per mitjà de recursos i eines que obeeixin a principis i valors com ara la independència, l’humanisme, el rigor, la transparència i l’ètica.

Amb aquest document, el CIDOB pretén fixar les pautes que s’han de seguir per assolir el seu objecte fundacional, és a dir, aquelles conductes que han de ser promogudes i aquells comportaments que cal evitar.

El Codi aprovat estableix també la creació d’un Òrgan de Seguiment (Comitè de Seguretat i Ètica) encarregat de supervisar el respecte d’aquest Codi ètic, així com de les altres normes de compliment, legals o voluntàries, que puguin ser d’obligada observança al CIDOB.

Codi ètic 2019

Baixa

Pla d'Igualtat de Gènere (2022-2026)

Amb data 16 de març de 2021, CIDOB constitueix una Comissió amb l'objectiu d'elaborar un Pla per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Amb aquest document es pretén analitzar la consecució de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre tot el personal i identificar accions concretes de millora, d'acord amb el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i en l'ocupació.

La normativa estableix l'obligació d'elaborar un pla d'igualtat de gènere a totes les empreses amb plantilla igual o superior a 50 persones. Encara que el nombre de persones treballadores de CIDOB no arriben en el moment de l'aprovació del Pla d'igualtat, a les cinquanta persones, l'entitat ha decidit dotar-se d'aquesta eina per a reafirmar el seu compromís institucional amb la igualtat de gènere i alinear-se amb els avanços més recents d'acord amb els marcs legals existents.

Amb una vigència de 4 anys, aquest Pla pretén ser una eina dinàmica les dades de la qual s'actualitzaran anualment.

Pla d'Igualtat de Gènere (2022-2026)

Baixa

Comptes anuals i informes de l'auditoria

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2023

Baixa

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2022

Baixa

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2021

Baixa

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2020

Baixa

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2019

Baixa

Comptes anuals i informes de l'auditoria 2018

Baixa

Pressupostos

Pressupost CIDOB 2024

Baixa

Pressupost CIDOB 2023

Baixa

Pressupost CIDOB 2022

Baixa

Pressupost CIDOB 2021

Baixa

Pressupost CIDOB 2020

Baixa

Pressupost CIDOB 2019

Baixa

Pressupost CIDOB 2018

Baixa

Convenis i subvencions

Convenis i subvencions 2023

Baixa

Convenis i subvencions 2022

Baixa

Convenis i subvencions 2021

Baixa

Convenis i subvencions 2020

Baixa

Convenis i subvencions 2019

Baixa

Convenis i subvencions 2018

Baixa