Quarta edició del Programa Talent Global del CIDOB i la Fundació Banc Sabadell: una aposta pel talent investigador jove

Premi Talent Global

La Fundació Banc Sabadell i el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) llancen la quarta edició del Programa Talent Global amb l’objectiu d’impulsar la recerca de qualitat de joves investigadors, mitjançant una estada de recerca remunerada i dos premis a la investigació aplicada.

  Bases de la “Junior Visiting Fellowship” 

CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, convoca la “Junior Visiting Fellowship” en la seva quarta edició.

Objecte

La “Junior Visiting  Fellowship”  està  destinada  a  un/a  jove  investigador/a  de  fins  a  30  anys  que  hagi  demostrat les seves capacitats de recerca i que s’incorporaria a l’equip investigador del CIDOB durant un període de sis mesos mitjançant una estada de recerca remunerada.

Temàtiques

– Revolucions tecnològiques i impacte en les relacions internacionals.

– Reptes del desenvolupament sostenible, canvi climàtic i desigualtats globals.

– Noves dinàmiques de la geopolítica global.

– Geoeconomia i relacions comercials.

– Gènere i relacions internacionals.

Requisits

– Tenir fins a 30 anys d’edat amb data 31 de desembre de 2024.

– Tenir habilitats de recerca i capacitat de contribuir a les publicacions pròpies d’un think tank.

– Tenir un alt nivell d’anglès.

– Disposar de permís de treball a la UE.

– Estar en possessió d’un grau relacionat amb les temàtiques objecte de la convocatòria.

Es valorarà la possessió d’un màster.

Convocatòria

La convocatòria s’obrirà el 2 d’abril de 2024.

La data límit per a la presentació de candidatures serà el 30 de juny de 2024.

La candidatura anirà acompanyada del CV, una carta de motivació i una proposta de recerca (1 pàgina màxim, incloent publicacions esperades)  i  s’haurà  d’enviar  a  seleccio@cidob.org  amb  el  títol  “Junior  Visiting Fellowship”.

Procés de selecció i notificació

La selecció dels/de les candidats/es es farà per convocatòria oberta, seguint els canals, procediments i criteris propis de la selecció de personal del CIDOB. Els candidats finalistes seran contactats per a una entrevista personal durant la primera quinzena de juliol de 2024.

La resolució es comunicarà durant la segona quinzena de juliol de 2024.

L’estada tindrà una durada de sis mesos i es durà a terme entre principis de setembre de 2024 i finals de febrer de 2025.

Contingut de l’oferta

La Fellowship oferirà al/a la guardonat/da la possibilitat d’incorporar-se a l’equip d’investigadors/es del CIDOB per un període de sis mesos (a determinar entre la institució i la persona guardonada) a temps complet i de manera presencial, pel qual s’oferirà una remuneració de 13.000€ bruts més la indemnització que correspongui, en el seu cas, segons normativa laboral aplicable, a la finalització del contracte.

L’objectiu de l’estada  serà  poder  desenvolupar  la  recerca  del/de  la  candidat/a,  amb  el suport d’un/a investigador/a de l’equip del CIDOB. El/la candidat/a seleccionat/da participarà en les activitats de recerca de la institució i contribuirà a alguna de les seves línies editorials i/o publicacions externes. El/la guardonat/da participarà també als seminaris i conferències organitzats per la institució.

Protecció de dades personals

Les dades dels/de les candidats/es seran tractades per gestionar el procés de selecció. El responsable de tractament és el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). La base jurídica del tractament de les dades és el consentiment que s’atorga en presentar la candidatura. Les dades no seran comunicades a terceres entitats, fora de les que vinguin derivades d’obligacions legals o contractuals de CIDOB. Les dades i CVs dels/de les candidats/es no seleccionats/des seran destruïts en un termini màxim de sis mesos després de la resolució de la convocatòria.

Per obtenir més informació o per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat de les dades personals, caldrà enviar una sol·licitud a l’atenció del Comitè de Seguretat i Ètica, C/Elisabets 12, 08001 Barcelona o bé al correu electrònic privacy@cidob.org.

Bases del “Premi Talent Global”  

CIDOB (Barcelona Centre for Internacional Affairs) amb el suport de la Fundació Banc Sabadell convoca el “Premi Talent Global” en la seva quarta edició.

Objecte

El “Premi Talent Global” reconeix aquells treballs que tinguin una aproximació analítica original i incloguin investigació aplicada respecte els reptes actuals i futurs de les relacions internacionals. 

Temàtica

El premi es dirigeix a recerques sobre temàtiques globals centrades en:

– Noves dinàmiques de la geopolítica global

– L’estat de la democràcia i de l’ordre internacional liberal

– Revolucions tecnològiques i impacte en les relacions i la governança internacionals

– Reptes del desenvolupament sostenible, canvi climàtic i desigualtats globals

– Geoeconomia i relacions comercials

– Reptes de la integració europea

– La Unió Europea com actor internacional

Requisits

– Tenir menys de 45 anys d’edat amb data 31 de desembre de 2024.

– Les recerques podran ser treballs acadèmics a partir del nivell de màster, incloent recerques pre i postdoctorals, treballs de final de màster i altres recerques no premiades que no hagin estat publicades fora de l’àmbit acadèmic i que hagin estat redactades en el darrer any

– L’extensió dels treballs serà d’entre 10.000 i 15.000 paraules

– Els treballs hauran de ser individuals

– Els treballs hauran d’incloure investigació aplicada i propostes innovadores

– Les recerques es podran presentar en català, castellà o anglès

Presentació dels treballs

La convocatòria s’obrirà l’1 de juny de 2024.

La data límit per a la presentació dels treballs serà el 30 de setembre de 2024.

Els treballs hauran d’estar identificats amb un títol i la referència a un dels àmbits temàtics identificats en aquesta convocatòria.

Documentació a presentar:

– Una còpia enquadernada i una còpia en format digital del treball. Totes les còpies hauran de ser anònimes

– Un resum del treball de 300 paraules aproximadament que inclogui una justificació de la seva idoneïtat i impacte

La documentació es presentarà en un sobre tancat, amb el títol del treball, l’àmbit temàtic de recerca, les dades personals del/de la candidat/a i el CV, a la seu del CIDOB (C/Elisabets, 12, 08001 Barcelona) en horari de 8h a 20h (presencialment o per correu postal). La còpia digital serà enviada a seleccio@cidob.org amb assumpte “Premi Talent Global”.

Format i estil

Presentació en Word, Times New Roman 12 o Arial 11; espai interlineat 1,5; en cas que hi hagi gràfics i figures, s’han de presentar en format .jpg o .xls i numerats de forma correlativa dins de cada capítol; referències completes al final del text i mencionades en el cos del text amb cognom, any i pàgina de referència, si s’escau.

Procés de selecció i notificació

La resolució del premi anirà a càrrec d’un jurat format per un membre de la direcció del CIDOB i un membre proposat per la Fundació Banc Sabadell, així com tres experts/es en les temàtiques de la convocatòria.

El premi es podrà declarar desert si la qualitat dels treballs presentats no es considera adequada.

La resolució del premi es comunicarà durant la primera quinzena d’octubre de 2024.

Dotació del premi

El “Premi Talent Global” serà atorgat a un primer premi dotat amb 2.500€ bruts i un segon premi dotat amb 1.500€ bruts. El lliurament es farà efectiu mitjançant transferència bancària a partir de la concessió pública del premi i amb posterioritat a la signatura per part de l’autor/a del contracte corresponent segons la llei vigent. A la dotació econòmica s’hi deduiran els impostos que sigui pertinent aplicar.

El treball guanyador podrà ser publicat en el marc de les línies editorials del CIDOB. Abans de la seva publicació, es podran suggerir canvis i modificacions a l’autor/a.

Presentació pública

El treball guanyador serà presentat públicament en el marc dels Diàlegs Fundació Banc Sabadell, que tindran lloc durant l’últim trimestre de 2024 a la seu del CIDOB (C/Elisabets, 12, 08001 Barcelona).

Els Diàlegs Fundació Banc Sabadell consistiran en una jornada amb dues sessions de difusió pública dels dos treballs guardonats amb el “Premi Talent Global”. Cadascuna de les sessions tindrà el format d’un diàleg entre la persona guanyadora del premi i un segon ponent especialista en la temàtica premiada.

Propietat intel·lectual

L’atorgament del premi comporta que l’autor/a cedeixi en exclusiva al CIDOB els drets d’explotació de l’estudi. Aquesta cessió inclou els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i traducció, per a la seva explotació en qualsevol format, suport, mitjà i idioma.

El CIDOB podrà reproduir i emmagatzemar digitalment l’estudi i posar-lo a l’abast del públic a través d’Internet, així com subscriure amb tercers els acords que siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima explotació en les diverses modalitats.

L’obtenció del premi és incompatible amb qualsevol altra ajuda econòmica aportada per una altra institució per tal de realitzar el mateix estudi. No es produirà la cessió dels drets per als treballs no premiats.

Protecció de dades personals

Les dades dels/de les candidats/es seran tractades per gestionar el procés de selecció. El responsable de tractament és el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). La base jurídica del tractament de les dades és el consentiment que s’atorga en presentar la candidatura.

Les dades no seran comunicades a terceres entitats, fora de les vinguin derivades d’obligacions legals o contractuals del CIDOB. Les dades i CVs dels/de les candidats/es no seleccionats/des seran destruïts en un termini màxim de sis mesos després de la resolució de la convocatòria.

Per obtenir més informació o per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat de les dades personals, caldrà enviar una sol·licitud a l’atenció del Comitè de Seguretat i Ètica, C/Elisabets 12, 08001 Barcelona o bé al correu electrònic privacy@cidob.org.