Dimensiones del pluralismo religioso

Data de publicació:
06/2007
Preu:
10€
Autor:
VV.AA. Coordinació: Jordi Moreras Palenzuela, director Consultora Tr[à]nsits
Distribuïdor:
Edicions Bellaterra

Revista CIDOB d'afers internacionals, núm. 77

Les contribucions que es presenten en aquest monogràfic responen a la necessitat de pensar la gestió de la diversitat religiosa propiciada pels nous contextos migratoris. Una discussió impulsada, al seu torn, per la funció de les pràctiques i creences religioses com a referències actives en els processos de configuració comunitària. Se subratlla com l’encaix de les expressions religioses que mostren els col·lectius immigrats en el seu procés d’assentament social reobre qüestions aparentment resoltes i redefineix alguns dels debats que, respecte al religiós, existien en les societats receptores. La publicació recull articles que plantegen una redefinició de les formes de relació institucional entre el fet polític i el religiós, dels marcs de llibertat religiosa i aconfessionals, així com de les propostes de gestió i regulació en les agendes polítiques locals, com a primer àmbit impulsor d’intervencions reguladores.

368 pàg.

ISSN: 1133-6595

Contingut de la publicació