Línies de Recerca

El CIDOB promou la innovació pel que fa a l’anàlisi de la política global, amb l’objectiu de transcendir les estructures clàssiques de les relacions internacionals i tenint en compte l’impacte creixent dels aspectes globals en les realitats locals.

Línies temàtiques

Geopolítica global i seguretat

Aquesta línia estratègica se centra en l’anàlisi i la prospectiva de les dinàmiques de cooperació i conflicte, així com en els actors i les institucions amb projecció global.

Migracions

El CIDOB aborda les migracions des d’una triple perspectiva: com a tema de politització dels debats públics, com a objecte de política pública i en relació amb les seves formes de governança.

Ciutats i metròpolis globals

Aquesta línia estratègica analitza les ciutats en la governança global, així com els reptes socioeconòmics i ambientals de les ciutats.

Desenvolupament sostenible

Aquesta línia estratègica aborda els reptes del desenvolupament de manera holística, en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible per a la consecució de l’Agenda 2030.

Línies geogràfiques

Europa

La Unió Europea és un referent per a la investigació del CIDOB, tot prenent en consideració els debats sobre la seva transformació interna i com a actor internacional.

El gran Mediterrani

La perspectiva del CIDOB amplia el centre d’atenció als països del Sahel, l’Iran, Turquia i els països del Golf, tot centrant-se en dinàmiques de fragmentació, interdependència i periferització.

Amèrica Llatina i l’espai atlàntic

El CIDOB analitza els canvis polítics que es produeixen a la regió i els seus efectes, tant pel que fa a les estratègies de desenvolupament i d’inserció internacional dels països, com en l’àmbit dels equilibris regionals.

Altres regions d’interès

El CIDOB incorpora en la seva anàlisi les dinàmiques presents en altres regions del món, entre les que destaquen l’Àfrica subsahariana i el Sahel i Àsia-Pacífic.