Línies de Recerca

El CIDOB promou la innovació pel que fa a l’anàlisi de la política global, amb l’objectiu de transcendir les estructures clàssiques de les relacions internacionals i tenint en compte l’impacte creixent dels aspectes globals en les realitats locals.

Línies temàtiques

Geopolítica global i seguretat

Aquesta línia estratègica se centra en l’anàlisi i la prospectiva de les dinàmiques de cooperació i conflicte, així com en els actors i les institucions amb projecció global.

Migracions

El CIDOB aborda les migracions des d’una triple perspectiva: com a tema de politització dels debats públics, com a objecte de política pública i en relació amb les seves formes de governança.

Ciutats i metròpolis globals

Aquesta línia estratègica analitza les ciutats en la governança global, així com els reptes socioeconòmics i ambientals de les ciutats.

Desenvolupament sostenible

Aquesta línia estratègica aborda els reptes del desenvolupament de manera holística, en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible per a la consecució de l’Agenda 2030.

Línies geogràfiques

Europa

La Unió Europea és un referent per a la investigació del CIDOB, tot prenent en consideració els debats sobre la seva transformació interna i com a actor internacional.

El gran Mediterrani

La perspectiva del CIDOB amplia el centre d’atenció als països del Sahel, l’Iran, Turquia i els països del Golf, tot centrant-se en dinàmiques de fragmentació, interdependència i periferització.

Amèrica Llatina i l’espai atlàntic

El CIDOB analitza els canvis polítics que es produeixen a la regió i els seus efectes, tant pel que fa a les estratègies de desenvolupament i d’inserció internacional dels països, com en l’àmbit dels equilibris regionals.

Àsia-Pacífic i Àfrica subsahariana

El CIDOB incorpora en la seva anàlisi les dinàmiques presents en altres regions del món, entre les quals destaquen la zona de l’Àsia-Pacífic, i l’Àfrica subsahariana i el Sahel.