El CIDOB

El CIDOB és un centre de recerca en relacions internacionals que, basant-se en criteris d’excel·lència i rellevància, té com a objectiu l’anàlisi de les qüestions globals que afecten les dinàmiques polítiques, socials i la governança des de l’àmbit internacional al local.

 

CIDOB

Com a institució independent, reconeguda amb una àmplia trajectòria històrica i sorgida de la societat civil, el CIDOB persegueix l’excel·lència i el rigor de les seves anàlisis, publicacions i projectes. Pretén ser un instrument útil per a la societat, assegurar l’accés obert al coneixement i promoure l’estudi dels temes internacionals que afecten la vida diària dels ciutadans. Així mateix, el CIDOB persegueix la rellevància i l’impacte social de la seva recerca i acompanya les demandes i la necessitat d’informació internacional de les institucions públiques, mirant d’incidir en els processos de presa de decisions i oferint visions alternatives. 

El CIDOB també promou la innovació pel que fa a l’anàlisi de la política global, amb l’objectiu de transcendir les estructures clàssiques de les relacions internacionals i tenint en compte l’impacte creixent dels aspectes globals en les realitats locals. La innovació en la investigació passa també per l’obertura de noves línies de recerca d’acord amb les transformacions socials actuals. 

Des de Barcelona, el CIDOB analitza la incidència del fet internacional en l’àmbit local, i la definició i la construcció del fet internacional a partir de l’àmbit local. En les seves publicacions i activitats es prioritzen la rellevància temàtica i l’anàlisi dels aspectes de l’agenda internacional que desperten un major interès a Barcelona, Catalunya, Espanya i Europa.  

El CIDOB pretén també mobilitzar un nombre rellevant d’actors socials, apropant-se a nous públics i treballant en xarxa amb institucions públiques i de la societat civil. El seu objectiu és seguir sent un centre europeu i internacional de referència en l’estudi de la política global, però també un punt de trobada i una finestra al món. 

Valors

Els valors que defineixen la tasca del CIDOB són:

  1. La voluntat d’actuar com a bé públic mitjançant la provisió de coneixement internacional.

  2. L’excel·lència, mitjançant el rigor, la qualitat i la independència de les nostres anàlisis.

  3. La innovació en l’aproximació a l’estudi de les relacions internacionals.

  4. La projecció, a través de nous formats de recerca i la presència en mitjans de comunicació.

  5. El foment de la bona gestió i la salut econòmica de la institució, sent proactius en la recerca de nous projectes.

Pla Director del CIDOB

El CIDOB es regeix actualment pel Pla Director 2022-2025, aprovat a la reunió del Patronat del CIDOB del 30 de novembre de 2021.

Baixa el Pla Director 2022-2025

Baixa