CIDOB, amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, convoca la “Junior Visiting Fellowship” en la seva quarta edició

. dimarts, 2 d’abril 2024

Objecte

La “Junior Visiting  Fellowship”  està  destinada  a  un/a  jove  investigador/a  de  fins  a  30  anys  que  hagi  demostrat les seves capacitats de recerca i que s’incorporaria a l’equip investigador del CIDOB durant un període de sis mesos mitjançant una estada de recerca remunerada. 

Temàtiques

–   Revolucions tecnològiques i impacte en les relacions internacionals.

–   Reptes del desenvolupament sostenible, canvi climàtic i desigualtats globals.

–   Noves dinàmiques de la geopolítica global.

–   Geoeconomia i relacions comercials.

–   Gènere i relacions internacionals. 

Requisits

–   Tenir fins a 30 anys d’edat amb data 31 de desembre de 2024.

–   Tenir habilitats de recerca i capacitat de contribuir a les publicacions pròpies d’un think tank.

–   Tenir un alt nivell d’anglès.

–   Disposar de permís de treball a la UE.

–   Estar en possessió d’un grau relacionat amb les temàtiques objecte de la convocatòria. Es valorarà la possessió d’un màster. 

Convocatòria

La convocatòria s’obrirà el 2 d’abril de 2024.

La data límit per a la presentació de candidatures serà el 30 de juny de 2024.

La candidatura anirà acompanyada del CV, una carta de motivació i una proposta de recerca (1 pàgina màxim, incloent publicacions esperades)  i  s’haurà  d’enviar  a  seleccio@cidob.org  amb  el  títol  “Junior  Visiting Fellowship”. 

Procés de selecció i notificació

La selecció dels/de les candidats/es es farà per convocatòria oberta, seguint els canals, procediments i criteris propis de la selecció de personal del CIDOB. Els candidats finalistes seran contactats per a una entrevista personal durant la primera quinzena de juliol de 2024.

La resolució es comunicarà durant la segona quinzena de juliol de 2024.

L’estada tindrà una durada de sis mesos i es durà a terme entre principis de setembre de 2024 i finals de febrer de 2025. 

Contingut de l’oferta

La Fellowship oferirà al/a la guardonat/da la possibilitat d’incorporar-se a l’equip d’investigadors/es del CIDOB per un període de sis mesos (a determinar entre la institució i la persona guardonada) a temps complet i de manera presencial, pel qual s’oferirà una remuneració de 13.000€ bruts més la indemnització que correspongui, en el seu cas, segons normativa laboral aplicable, a la finalització del contracte.

L’objectiu de l’estada  serà  poder  desenvolupar  la  recerca  del/de  la  candidat/a,  amb  el suport d’un/a investigador/a de l’equip del CIDOB. El/la candidat/a seleccionat/da participarà en les activitats de recerca de la institució i contribuirà a alguna de les seves línies editorials i/o publicacions externes. El/la guardonat/da participarà també als seminaris i conferències organitzats per la institució. 

Protecció de dades personals

Les dades dels/de les candidats/es seran tractades per gestionar el procés de selecció. El responsable de tractament és el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). La base jurídica del tractament de les dades és el consentiment que s’atorga en presentar la candidatura. Les dades no seran comunicades a terceres entitats, fora de les que vinguin derivades d’obligacions legals o contractuals de CIDOB. Les dades i CVs dels/de les candidats/es no seleccionats/des seran destruïts en un termini màxim de sis mesos després de la resolució de la convocatòria.

Per obtenir més informació o per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat de les dades personals, caldrà enviar una sol·licitud a l’atenció del Comitè de Seguretat i Ètica, C/Elisabets 12, 08001 Barcelona o bé al correu electrònic privacy@cidob.org.

>> Descarrega les bases de la “Junior Visiting Fellowship” - aquí