Procés de revisió per parells

Autor:
CIDOB

Afers_logo

Tots els articles publicats a Revista CIDOB d’Afers Internacionals –després del primer filtre del Consell editorial– passen per un procés d’avaluació externa d’experts de doble anonimat.

Els editors s’encarreguen de seleccionar i convidar els revisors, els quals rebran les normes ètiques, el protocol d’avaluació i l’article a revisar degudament anonimitzat. Cada treball és avaluat per dos revisors que emetran un dictamen d’entre les quatre opcions següents:

a)     Acceptat

b)     Acceptat amb canvis menors

c)     Acceptat amb canvis importants (la nova versió haurà de tornar a passar per revisió)

d)     Rebutjat (no es pot tornar a presentar aquest article)

En cas de desacord, el Consell editorial podrà remetre el text a un tercer revisor i/o, en última instància, prendre una decisió conjunta, sobre la publicació o no del manuscrit, amb el coordinador del número –quan el text sigui part del monogràfic–.

Si, després del procés de revisió d’experts, la publicació del text queda condicionada a canvis –siguin menors o importants– els editors comunicaran als autors els canvis a realitzar i el temps disponible per fer-ho. En funció de la naturalesa dels canvis, seran els revisors o el mateix Consell editorial qui decideixi si el text és apte per a la seva publicació després de ser revisat per l’autor.

Correspon als editors garantir l’anonimat durant el procés. Amb anterioritat a l’inici d’aquest procés, el Consell editorial podrà rebutjar un manuscrit sense sotmetre’l a revisió d’experts si no compleix els requisits formals o, exclusivament, per la qualitat del seu contingut acadèmic o per la seva incongruència amb els temes d’interès marcats per la línia editorial de la revista. Així mateix, els editors podran sol·licitar als autors que realitzin ajustos al text abans de sotmetre’l al procés de revisió d’experts.

Per a més informació sobre les obligacions d’autors, revisors i editors en allò que fa referència al procés de revisió d’experts, vegeu el Codi ètic i la declaració de bones pràctiques .