Procés de revisió per parells

Autor:
CIDOB

Afers_logo

 

Tots els articles publicats en Revista CIDOB d’Afers Internacionals –si superen un primer filtre del Consell editorial i una comprovació amb l'eina per a la detecció automàtica de plagi Viper– passen per un procés d'avaluació externa per parells d'anonimat doble.

Els editors s'encarreguen de seleccionar i convidar als revisors, els quals rebran les normes ètiques, el protocol d'avaluació i l'article a revisar degudament anonimitzat. Cada treball és avaluat per dos revisors que emetran un dictamen d'entre les següents quatre opcions:

 

a)     Acceptat

b)     Acceptat amb canvis menors

c)     Acceptat amb canvis importants (la nova versió haurà de tornar a passar per revisió)

d)     Rebutjat (no es pot tornar a presentar aquest article)

En cas de desacord, el Consell editorial podrà remetre el text a un tercer revisor i/o, en última instància, prendre una decisió conjunta, sobre la publicació o no del manuscrit, amb el coordinador del número –quan el text sigui part del monogràfic–.

Si, després del procés de revisió d’experts, la publicació del text queda condicionada a canvis –siguin menors o importants– els editors comunicaran als autors els canvis a realitzar i el temps disponible per fer-ho. En funció de la naturalesa dels canvis, seran els revisors o el mateix Consell editorial qui decideixi si el text és apte per a la seva publicació després de ser revisat per l’autor.

Correspon als editors garantir l’anonimat durant el procés. Amb anterioritat a l’inici d’aquest procés, el Consell editorial podrà rebutjar un manuscrit sense sotmetre’l a revisió d’experts si no compleix els requisits formals o, exclusivament, per la qualitat del seu contingut acadèmic o per la seva incongruència amb els temes d’interès marcats per la línia editorial de la revista. Així mateix, els editors podran sol·licitar als autors que realitzin ajustos al text abans de sotmetre’l al procés de revisió d’experts.

S'intentarà notificar una resposta abans de 5 o 6 setmanes.
El temps estimat entre la recepció de l'article i la seva publicació és de 6 mesos aproximadament.
Actualment, la taxa de rebuig de la revista se situa entorn del 70%.

Per a més informació sobre les obligacions d’autors, revisors i editors en allò que fa referència al procés de revisió d’experts, vegeu el Codi ètic i la declaració de bones pràctiques .