Convocatòria d’articles per a joves investigadors/es. Anuari Internacional CIDOB 2022

L’Anuari Internacional CIDOB anuncia la tercera edició de la convocatòria d’articles per a joves autors/es

ACTIVITAT REALITZADA
18 abril 2022

Objectiu

L’Anuari Internacional CIDOB és una publicació anual de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) que, des de 1990, recull els principals debats i anàlisis de la política i les relacions internacionals contemporànies, i ofereix reflexions sobre el futur de la política i la societat internacionals. 

Novament, i amb la vocació de donar veus a joves investigadors/es i acadèmics/ques, el CIDOB llança la 3ª edició de la Convocatòria d’Articles de Reflexió i Anàlisi de les Relaciones Internacionals, adreçada a estudiants, experts/es i analistes menors de 30 anys, amb vistes a fomentar una visió renovada dels reptes internacionals actuals. 

Temàtiques 

Els textos presentats per a l’edició 2022 de l’Anuari Internacional CIDOB hauran de centrar-se en algun dels aspectes inclosos dins dels següents eixos temàtics: 

Estem assistint a la fi de la globalització econòmica? 

Després de dècades d’avançament de la globalització econòmica i d’una major integració i interdependència dels estats i les societats, assistim a un creixent debat al voltant de si aquest procés, tal i como el coneixem, s’apropa a la seva fi, ja sigui per efecte de les dinàmiques internes -como les crisis econòmiques, l’increment de les desigualtats, els efectes del canvi climàtic i la pugna pels recursos naturals-, pel sorgiment de noves potències internacionals que qüestionen l’ordre lliberal -i l’anomenat pensament globalista-, o bé per factors més conjunturals, como la pandèmia de la COVID-19. Les crisis de subministres, la reconfiguració de les cadenes de valor, l’impuls de la digitalització i altres tendències del mundo post-pandèmic ens porten a preguntant-se: estem davant la fi de la globalització? 

Las bretxes de la pandèmia 

Una de les conseqüències de l’actual pandèmia de la COVID-19 ha estat l’acceleració i accentuació d’algunes tendències que la crisi pandèmica ha agreujat. Assistim doncs a una creixent desigualtat d’oportunitats, en termes de renda, però també d’accés al teletreball, a les vacunes o a l’educació que, en definitiva, han repercutit en la seguretat i el benestar de les persones. Això ha donant lloc a societats més polaritzades, més tribalitzades, on els punts de vista extrems semblen capa cop més discordants i irreconciliables. Quines són les claus d’interpretació d’aquestes bretxes socials?; Com podem reduir aquestes bretxes i quins actors són els millors posicionats per a fer-ho?; Podem rearmar els vincles de solidaritat per adaptar-los a aquestes societats fragmentades?; Quines lliçons podem extreure de la crisi pandèmica per tal d’afrontar els reptes futurs? 

La governança de nous espais en disputa 

Una de les conseqüències de la carrera tecnològica ha estat el sorgiment de nous espais, físics o digitals, que momentàniament havien quedat fora de l’abast de les grans potències, ja sigui degut a què no existien (como el ciberespai), o que eren poc accessibles, como l’espai exterior o l’Àrtic. La colonització de les dades, la IA, les armes autònomes, els ordinadors quàntics, les noves rutes comercials o la carrera per l’espai, són alguns exemples d’aquests nous espais emergents: Quines dinàmiques s’estan produint en aquests entorns geopolítics i com és possible regular-les?; Quines tecnologies tindran un major impacte en la seguretat i la diplomàcia internacionals?; aquests espais, seran una font de conflicte o un estímul per a la cooperació internacional?; Quin paper poden jugar les Nacions Unides, la UE, Xina o els EEUU a l’hora d’establir noves regles internacionals? 

Requisits dels textos presentats 

 • Els textos han de ser breus, amb claredat expositiva i rigor analític, i focalitzats en algun/s dels punts anomenats anteriorment.
 • Degut a què la convocatòria es dirigeix explícitament a joves investigadors/es, el/la autor/a del text haurà de tenir com a màxim 30 anys d’edat a data 18 d’abril de 2022.
 • Els textos hauran de tenir una extensió màxima de 1.500 paraules en castellà/català y 1.200 en anglès.
 • Tots els articles presentats hauran de ser originals i inèdits.
 • Las propostes hauran d’enviar-se en castellà, anglès o català.
 • Caldrà acompanyar el text d’un breu resum inicial (abstract,de 100 paraules) i d’una breu nota biogràfica de l’autor/a, que inclogui la data de naixement.
 • Els textos no han d’incloure notes al peu ni referències bibliogràfiques, que de ser necessàries, hauran d’incloure’s dins del propi text com a mencions. 

Calendari de recepció, selecció i publicació de textos 

 • 18 d’abril de 2022: Datalímit de recepció dels textos.
 • 6 de maig de 2022: Comunicació als/les autors/es del resultat de la selecció. 

Presentació dels originals 

 • Els textos originals hauran de presentar-se mitjançant un correu electrònic a l’adreça anuariointernacional@cidob.org
 • L’assumpte del missatge haurà d’incloure el text “Convocatòria d’articles per a joves investigadors: Anuari Internacional CIDOB 2022” .
 • Cada autor/a podrà presentar un màxim de dos articles a la convocatòria. 

Procés de selecció 

 • El Consell Editorial de l’Anuari Internacional CIDOB serà l’encarregat de seleccionar els 3 articles guanyadors, tot reservant-se el dret de declarar desert el concurs un cop realitzat el procés d’avaluació dels originals rebuts.
 • Tots els autors i autores rebran un missatge de recepció de l’article i de  notificació del resultat un cop finalitzat el procés de selecció. 

Publicació 

 • Els 3 articles seleccionats seran publicats a l’Anuari Internacional CIDOB, una vegada hagin superat el procés de correcció i edició per part de l’equip editorial de CIDOB.
 • Els articles seleccionats es publicaran en l’edició en paper i digital de l’Anuari, i seran disseminats a través de la web del CIDOB i dels seus perfils a les xarxes socials. 

Retribució 

 • El/la autor/a del text seleccionat rebrà una retribució de 250 euros bruts en concepte d’explotació de la obra.  

Informació addicional 

 • Qualsevol  dubte o aclaració pot ser transmès als organitzadors d’aquest Call a través del mateix email de contacte i entrega dels originals, anuariointernacional@cidob.org

Arxius

Convocatòria d’articles per a joves investigadors/es. Anuari Internacional CIDOB 2022 ACTIVITAT REALITZADA