«Casa nostra, casa vostra»? Condicions i trajectòries d’accés a l’habitatge de sol.licitants d’asil i refugiats a Catalunya

«Casa nostra, casa vostra»? Condicions i trajectòries d’accés a l’habitatge de sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya

Fecha de publicación:
06/2020
Autor:
Olatz Ribera Almandoz, Carlos Delclós, Blanca Garcés Mascareñas
Descarga

Monografías CIDOB nº. 77

Enquesta CASASIL 2019: Informe de resultats 

En els darrers deu anys, les sol·licituds de protecció internacional han augmentat de manera exponencial tant a Espanya, on han passat de 3.005 el 2009 a 117.795 el 2019, com a Catalunya, on s’ha passat de 214 sol·licituds a 13.270 en el mateix període. Aquest increment, així com la falta de previsió per part de l’administració, han portat a endarreriments importants en els procediments d’asil i, sovint, al col·lapse del Sistema d’Acollida i Integració. En aquest context, l’encariment dels preus del lloguer i la doble discriminació que pateixen les persones sol·licitants (per origen, però també per causa de la seva precarietat legal) han convertit l’habitatge en un dels principals obstacles per a la seva acollida, i han contribuït a la generació de dinàmiques de segregació residencial i exclusió social.
A partir de les dades obtingudes amb l’Enquesta CASASIL 2019, aquesta Monografia CIDOB explora la situació residencial de les persones sol·licitants i beneficiàries de protecció internacional a Catalunya, amb especial èmfasi en les trajectòries d’inserció residencial i les condicions actuals d’habitatge. L’objectiu principal del volum és, doncs, oferir dades que permetin identificar quins són els factors i actors que faciliten o dificulten l’accés a l’habitatge d’aquest col·lectiu, i que serveixin de base per a la formulació de polítiques i programes específics en aquest àmbit.

Autors: Olatz Ribera Almandoz, investigadora, CIDOB; Carlos Delclós, investigador associat, CIDOB i Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sènior, CIDOB

Paraules clau: Espanya, Catalunya, Sistema d'Acollida i Integració, exclusio social, protecció internacional, accés habitatge, condicions habitatge, enquesta

ISBN: 978-84-92511-81-5

Contenido de la publicación

PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI
 
L’Enquesta CASASIL

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ENQUESTA

Població objectiu i unitats d’anàlisi
Definició de la mostra
Disseny del qüestionari
Entrevistes en profunditat

CONTEXT GENERAL DE LA PROBLEMÀTICA

El mercat de l’habitatge a Catalunya
L’habitatge en l’acollida de les persones sol·licitants
de protecció internacional

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DE LA MOSTRA

Estructura de la unitat familiar
Nivell educatiu i competències lingüístiques
Accés al Sistema d’Acollida i Integració
Situació d'activitat i ingressos
Xarxa social i participació associativa

TRAJECTÒRIES RESIDENCIALS

Dormir al carrer
Mobilitats/Immobilitats
Dificultats principals en la cerca d’habitatge
Actors clau en l’accés a l’habitatge

SITUACIÓ D’HABITATGE ACTUAL

Situació d’empadronament
Seguretat de l’habitatge
Esforç econòmic
Qualitat de l’habitatge

CONCLUSIONS

D.L.: B 11746-2020

AUTORS


 • Blanca Garcés Mascareñas

  Blanca GARCÉS MASCAREÑAS

  Investigadora sénior y coordinadora de investigación

  @blancagarcesmas

 • Carlos Delclós

  Carlos DELCLÓS

  Investigador asociado