L’acció exterior de les comunitats autònomes espanyoles a l’Amèrica Llatina: una visió general

Fecha de publicación:
06/2002
Precio:
10€
Autor:
Christian Freres ; Antonio Sanz ; Anna Ayuso ; Francesc Bayo

isbn: 978-84-87072-28-4

118 pág.

Contenido de la publicación

Presentació

L’acció exterior de les comunitats autònomes espanyoles a l’Amèrica Llatina: una visió general

Introducció

-Una aproximació conceptual

-La globalització i els estats

Espanya davant el sistema mundial en transformació

-Quadre 1. Espanya: Potència mitjana

Visió general de les comunitats autònomes

-Perfils regionals

-Marc general de la projecció internacional de les comunitats autònomes

-Quadre 2. Comparatiu de les comunitats autònomes de l’estudi i Espanya

-Motivacions

-Actors

-Influència de la UE a l’activitat exterior de les comunitats autònomes

-Complementarietat Govern central-comunitats autònomes

-L’acció exterior cap a l’Amèrica Llatina: instruments, mecanismes i prioritats

Perspectives des dels països llatinoamericans

-Perfils nacionals

-Quadre 3. Dades bàsiques dels països llatinoamericans del projecte

-Quadre 4. Indicadors de governabilitat

-Marc general de la projecció internacional

-Quadre 5. Indicadors de la internacionalització econòmica. Dades de 1998

-Motivacions

-Els actors, els seus interessos i el seu pes relatiu

-Incidència de l’acció autonòmica a l’Amèrica Llatina

Conclusions

-L’acció exterior de les CC.AA.: un àmbit poc desenvolupat

-La prioritat “exterior” de la Unió Europea

-Les CC.AA., l’Amèrica Llatina i la Comunitat Iberoamericana

-Perspectives llatinoamericanes

Epíleg: reflexions finals

Referències bibliogràfiques

Notes

Entre la promoció econòmica i la solidaritat: l’acció exterior de Catalunya a l’Amèrica Llatina

Introducció: El desafiament de construir un territori obert a l’exterior, en un entorn polític i social estable, i amb una identitat diferenciada

El marc politic i institucional de l’acció exterior de Catalunya

-L’organització institucional del Govern de la Generalitat

-Els altres actors de l’acció exterior catalana

-Relació amb el Govern central

Resum de les relacions exteriors de la comunitat autònoma catalana

-Origen i motivacions

-Un espai polític per consolidar la presència internacional de Catalunya

-Alguns trets significatius de la internacionalització en l’espai econòmic català

-La Cooperació Internacional

Les relacions entre Catalunya i l’Amèrica Llatina: entre la promoció econòmica i la solidaritat

-Augmenta l’interès de les relacions

-Les relacions polítiques institucionals: la marca Catalunya es ven a Amèrica Llatina

-Les limitacions en les relacions econòmiques: concentració i asimetria en el comerç, irregularitat en les inversions

-La Cooperació Internacional com a expressió dels vincles socials, culturals i solidaris.

Conclusions

Referències bibliogràfiques, documentals i altres fonts

Notes

Annexos

Les relacions econòmiques

-Quadre 1. Comerç exterior de Catalunya i Espanya, per àrees geogràfiques el 1999 (milers de milions de pessetes)

-Quadre 2. Comerç entre Catalunya i l’Amèrica Llatina.

Exportacions per països (milions de pessetes)

-Quadre 3. Comerç entre Catalunya i l’Amèrica Llatina.

Importacions per països (milions de pessetes)

-Quadre 4. Comerç entre Catalunya i l’Amèrica Llatina.

Saldo comercial i cobertura per països (milions de pessetes)

-Quadre 5. Comerç entre Catalunya i l’Amèrica Llatina.

Exportacions per productes (milions de pessetes)

-Quadre 6. Comerç entre Catalunya i l’Amèrica Llatina.

Importacions per productes (milions de pessetes)

-Quadre 7. Inversions de Catalunya a l’Amèrica Llatina

per països (milions de pessetes)

-Quadre 8. Empreses industrials catalanes a l’Amèrica Llatina.

Per països i sectors

Cooperació per al desenvolupament

-Quadre 1. Total AOD de la Generalitat de Catalunya

-Quadre 2. AOD total de la Generalitat de Catalunya per sectors el 1999

-Cuadre 3. AOD total de la Generalitat de Catalunya per Departaments

-Quadre 4. AOD total de la Generalitat de Catalunya a països d’Amèrica Llatina el 1999

-Quadre 5. Cooperació de l’Ajuntament de Barcelona amb l’Amèrica Amèrica Llatina. Programa Barcelona Solidària

-Quadre 6. Distribució geogràfica dels projectes en curs del Fons Català

-Quadre 7. Accions de cooperació directa de la Diputació de Barcelona

-Quadre 8. Subvencions de la Diputació deBarcelona a ONGD (milions de pessetes)