Fronteras: Transitoriedad y dinámicas interculturales

Data de publicació:
09/2008
Autor:
VV.AA. Yolanda Onghena (coord.)
Distribuïdor:
Edicions Bellaterra

Revista CIDOB d'afers internacionals, núm. 82-83

Aquest número de la Revista CIDOB d’afers internacionals recull les intervencions i els debats de dos seminaris internacionals organitzats el 2007 per la Fundació CIDOB a partir del tema: “Fronteres: transitorietat i dinàmiques interculturals”. L’objectiu ha estat situar les dinàmiques interculturals en un marc de referència capaç d’introduir nous conceptes per a la reflexió; i la proposta ha estat el tema de les fronteres. S’utilitza el concepte de frontera com a metàfora, com aquell espai d’identificació on es decideix allò que és similar i allò que és diferent. Allò que tenim en comú els ésser humans és la diferència amb altres i, a través d’una frontera compartida, es descobreix el que som i el que no som, com també que la nostra similitud és la seva diferència. En aquest sentit, se situa la reflexió en una actualitat que és cosmopolita, i que necessita una mirada cosmopolita per observar l’augment de la interdependència i entendre els nous paisatges de la identitat, i es qüestiona l’etnicitat o l’organització social de la diferència. La identitat no és una acumulació o una síntesi de diversos components, sinó un espai de forces diverses que interactuen per determinar allò que és similar i el que és diferent. L’híbrid? Podria ser, tal vegada, aquell tercer espai en què els elements es troben i es transformen?

ISSN: 1133-6595

Contingut de la publicació

Introducción / Introduction

¿Voluntad de nuevas fronteras, ausencia de viejas fronteras? / Volonté de nouvelles frontières, absence d’anciennes frontières?
Yolanda Onghena

Ausencia de fronteras: La mirada cosmopolita

Generaciones globales en la sociedad del riesgo mundial
Ulrich Beck

La imaginación cosmopolita
Gerard Delanty

Un mundo sin alrededores
Daniel Innerarity

Espacios culturales abiertos en busca de nuevas fronteras
Nada Švob-Đokić

El reto de las diversidades transculturales
Kevin Robins

Voluntad de fronteras: Consideraciones identitarias y expresiones de alteridad / Volonté de frontières: Considérations identitaires et expressions d’altérité

Fronteras geográficas, sociológicas y metafísicas / Frontières géographiques, sociologiques et métaphysiques
Jacinto Choza Armenta

Las paradojas de los fuera-límites: De la diversidad a la adversidad / Les paradoxes des hors-limites
Noureddine Affaya

La utopía cosmopolítica / L’utopie cosmopolitique
Burhan Ghalioun

Las fronteras y los criterios jurídicos de adquisición de la nacionalidad / Les frontières et les critères juridiques d’acquisition de la nationalité
María Elósegui Itxaso

Reconstrucciones nacionalistas frente a la desaparición de las fronteras / Reconstructions nationalistes face à la disparition des frontières
Ferhat Kentel

Hacia un cosmopolitismo renovado: La interculturalidad como capacidad de vivir la identidad y las fronteras / Vers un cosmopolitisme renouvelé: Interculturalité comme capacité de vivre l’identité et les frontières
Rik Pinxten

La frontera abierta / La frontière ouverte
Yago Mellado López

Literatura, imaginación moral y el fuera de lugar / Littérature, imagination morale et le hors de lieu
Enrique Díaz Álvarez

Selección bibliográfica de la Fundación CIDOB sobre fronteras, transitoriedad y dinámicas interculturales