CIDOB Briefings

Informes executius que realitzen un diagnòstic sobre un tema concret, identifiquen bones pràctiques i formulen recomenacions polítiques. Així mateix, recull entrevistes amb personalitats rellevants del àmbit internacional.