CIDOB Briefings

Informes executius que realitzen un diagnòstic sobre un tema concret, identifiquen bones pràctiques i formulen recomanacions polítiques. Així mateix, recullen entrevistes amb personalitats rellevants del àmbit internacional.

ISSN: 2938-415X (a partir núm. 21)

ISSN: 2564-8713 (CIDOB Policy Brief)

 

Creative commons