SHAPEDEM-EU

Rethinking and Reshaping the EU’s Democracy Support in its Eastern and Southern Neighbourhood

El projecte es proposa repensar, remodelar i revisar les polítiques de suport a la democràcia de la UE als seus veïns orientals i meridionals. El projecte concep el suport a la democràcia com una pràctica social que requereix l'aprenentatge democràtic col·lectiu de totes les parts interessades. L’equip de recerca a partir del desenvolupament com a prova pilot del Cercle d’Aprenentatge Democràtic, pretén crear nous canals i eines d'interacció entre la UE i els seus veïns.

Número del projecte: 101059811 — SHAPEDEM-EU — HORIZON-CL2-2021-DEMOCRACY-01 Duració: 2022-2025 (Obert) Pressupost: CIDOB: 254.350,00€ Total: 2.748.757,50€
WEB DEL PROJECTE

Objectius

Enmig de la creixent contestació envers la UE i el menor impacte de les seves polítiques sobre les pràctiques de suport a la democràcia als seus veïns orientals i meridionals, SHAPEDEM-EU aplica un enfocament completament nou al suport a la democràcia: el suport a la democràcia definit com una pràctica social discursiva i de comportament. 

El projecte, format per un consorci de 12 entitats polifacètiques que inclouen entitats de recerca i organitzacions de la societat civil amb seu a la UE o als seus països veïns, desenvoluparà com a prova pilot el Cercle d’Aprenentatge Democràtic per tal de crear nous canals i eines d'interacció entre la UE i els seus veïns. El consorci traslladarà els resultats en recomanacions polítiques per a obtenir un kit millorat d’eines polítiques  per la UE.  

L’equip recopilarà, avaluarà i generarà noves polítiques relacionades amb el suport a la democràcia en sis països d’estudi: Líban, Palestina, Tunísia, Ucraïna, Geòrgia i Armènia. A partir d’una metodologia mixta, els grups de recerca investigaran el rol dels estats membres, les institucions clau de la UE, actors estatals tercers i organitzacions internacionals.  En totes les fases del projecte s’analitzarà l’impacte de les pràctiques i polítiques de suport a la democràcia en la igualtat de gènere i en les transformacions digitals.  Els resultats del projecte es comunicaran i difondran a través de la base de dades digital SHAPEDEM-EU. 

CIDOB, a part de contribuir en diferents paquets de treball del projecte, lidera el paquet de treball dedicat a actors externs que pretén avaluar les visions i capacitats d’aquests actors internacionals (com EEUU, Xina o la ONU) respecte el suport a la democràcia o la promoció de l’autocràcia en el veïnatge oriental i meridional de la UE. Concretament, l’equip farà un mapeig de les polítiques i prioritats d’aquests actors a les regions, analitzarà l’impacte dels canvis geopolítics globals i regionals i avaluarà l’impacte de les polítiques dels actors externs a nivell local. Els resultats d’aquest paquet de treball es plasmaran en un document d’orientació política sobre aliances internacionals per la UE.  

Coordinador:

Justus Liebig University Giessen (JLU)

Partners:

Carnegie Europe Foundation (CEF)

Istituto Affari Internazionali (IAI) 

Roskilde University (RUC)

Barcelona Centre For International Affairs (CIDOB)

Jagiellonian University (JUK) 

National University of Kyiv-Mohyla Academy (NaUKMA) 

American University of Beirut (AUB) 

Le Secrétariat du Comité de Pilotage du Forum de la Société Civile du Partenariat Oriental (EAP-CSF) 

Kawakibi Democracy Transition Center (KADEM) 

European Research And Project Office Gmbh (EURICE) 

The University Of Warwick (UoK) 

Finançat per:

Agència Europea Executiva d’Investigació (REA)  

Horitzó Europa: Programa Marc de Recerca i Innovació  de la Unió Europea 

eu_funded_en