Refugiats: diàlegs entre els actors implicats

El projecte vol crear un espai de diàleg i reflexió entre els diferents actors implicats en la gestió de l'anomenada "crisi dels refugiats" a la Unió Europea.

Duració: Mayo 2017- Febrero 2018 (Finalitzat) Pressupost: 10.000 €

Objectius

L'anomenada "crisi dels refugiats" ha portat a justificar i aprofundir en una sèrie de polítiques iniciades a principis dels 2000s: polítiques d'externalització del control fronterer, polítiques de securitització de les fronteres i polítiques d'asil cada vegada més restrictives. L'any 2015 ha comportat també una proliferació dels actors implicats. Administracions locals i regionals però també organitzacions socials i de la societat civil s'han erigit en actors fonamentals, no només en l'execució de les polítiques estatals sinó també en els debats polítics i processos de presa de decisions. És en aquest context que celebrem aquestes taules de diàleg.

El projecte vol crear un espai de diàleg i reflexió entre els diferents actors implicats en la gestió de l'anomenada "crisi dels refugiats" a la Unió Europea. Mitjançant l'intercanvi d'experiències, l'objectiu final és doble: 1) identificar les principals problemàtiques així com alternatives de cara a una gestió més eficient i humana; i 2) promoure la cooperació entre els diferents actors implicats, tant des d'una perspectiva multinivell (supranacional, nacional, regional i local) com entre administracions públiques, Organitzacions No Governamentals (ONGs) i societat civil.

El projecte consta d’un cicle de 5 conferències/seminaris i una sessió final:

  1. Ciutats refugi en el context europeu: cap a un enfocament més inclusiu?
  2. Què estan fent els estats? El sistema d’asil espanyol
  3. La política europea comuna d’asil: Cap a una major harmonització i solidaritat?
  4. Què estan fent els estats? Els procediments de protecció internacional a Espanya
  5. Habitatge per a sol·licitants d’asil i refugiats: reptes i pràctiques

Sessió final

  1. Refugiats: diàlegs entre els actors implicats: Sessió final per presentar i discutir amb dos experts les principals qüestions sorgides al llarg de les diferents sessions del cicle.                                                                                                            

Experts que han participat en el projecte:

  • Elena Sánchez-Montijano
Àrees de recerca:

PARTNERS: