ADMIGOV

Advancing Alternative Migration Governance

El projecte ADMIGOV pretén promoure un model alternatiu de governança de les migracions analitzant la realitat de les pràctiques i les polítiques sobre el terreny ja existents.

Número del projecte: GA: 822625 Duració: 2019-2023 (Finalitzat) Pressupost: CIDOB: 172.375€; Total: 2.788.870,00€
WEB DEL PROJECTE

Objectius

ADMIGOV es pren molt seriosament els principis establerts en la Declaració de Nova York (DNY) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per estudiar com es poden millorar el disseny i l’aplicació d’enfocaments alternatius a la governança de les migracions. En lloc de proposar un estudi de dalt a baix de les polítiques migratòries existents, ADMIGOV avalua la realitat de les polítiques i les pràctiques sobre el terreny ja existents per millorar la governança de les migracions prenent en consideració els principis de la DNY i els ODS. En aquest sentit, el projecte ADMIGOV presenta un disseny de recerca integral i innovador que abasta tota la “cadena” de la migració, des de l’entrada fins a la sortida de les persones migrants, i incorpora assumptes clau, com ara la migració de la mà d’obra, les necessitats de protecció i els objectius de desenvolupament.

Així mateix, aquest projecte inclou l’anàlisi dels estudis de cas més destacats en l’àmbit de la governança de les migracions, incloent-hi les illes gregues, el Líban i Turquia, per entendre millor els processos més importants i més problemàtics en joc. Amb aquest objectiu, parteix de dades del Consell Danès per als Refugiats, una de les bases de dades més gran del món, i pretén generar nous indicadors de bona governança de les migracions, per ajudar la Unió Europea a posar en pràctica la DNY i els ODS.

Les tasques i les responsabilitats del CIDOB en el projecte inclouen portar a terme recerca i coordinar el treball de l’àrea temàtica dedicada als indicadors. Concretament, l’equip desenvoluparà una bateria d’indicadors innovadors per avaluar la governança de les migracions que, d’una banda, compleix els principis que inspiren els ODS, la DNY i l’agenda europea sobre migracions i, de l’altra, dona resposta als reptes que planteja actualment el flux de mobilitat internacional. La nostra expertesa també contribuirà a l’àrea temàtica dedicada a l’estudi dels plans d’immigració de mà d’obra a la Unió Europea per al cas de la migració circular i temporal. Així mateix, el CIDOB donarà suport a l’elaboració d’un inventari europeu sobre migració laboral i durà a terme recerca de camp a l’Estat espanyol juntament amb empresaris i les seves organitzacions per identificar pràctiques de contractació i ocupació relatives als migrants laborals i per entendre millor com s’afronta l’escassetat de mà d’obra en la pràctica.

El projecte, integrat per un consorci europeu format per tretze socis i liderat per la Universiteit Van Amsterdam (Uva), ha rebut finançament a través del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea (acord de subvenció núm. 693244).

flag_white_low

Coordinador:

Universiteit Van Amsterdam (Uva)

Partners:

Universiteit Maastricht (UM)

Panepistimio Aigaiou (AEGEAN)

Universite Libre De Bruxelles (ULB)

Aalborg Universitet (AU)

Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

Universitat de Barcelona (UB)

Uniwersytet Wroclawski (UWr)

Koc University (KU)

American University of Beirut (AUB)

Dansk Flygtningehjaelp Forening (DRC)

Addis Ababa University (AAU)

Stichting Nederlands Instituut Voor Internationale Betrekkingen Clingendael (Clingendael)

Àrees de recerca: