¿«Casa nostra, casa vostra»?

Condicions i trajectòries d'accés a l'habitatge de sol·licitants d'asil i refugiats a Catalunya

El projecte planteja un triple objectiu: 1) generar dades sobre les condicions d’habitatge de sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya; 2) entendre aquells factors que faciliten o dificulten el seu accés a l’habitatge; i 3) donar pautes per a la formulació de polítiques i programes específics en aquest àmbit.

Duració: 2018-2020 (Obert) Pressupost: 85.993,31 €

Objectius

L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes del nostre sistema d’acollida per a refugiats.

Una de les fortaleses del projecte és la seva doble contribució. A nivell acadèmic, el projecte pretén contribuir a les anàlisis i debats teòrics sobre les trajectòries d’integració de sol·licitants d’asil i refugiats, introduint una perspectiva multinivell que tingui en compte la interrelació entre estructures, polítiques i pràctiques i amb una mirada des del sud d'Europa.

A nivell social, el projecte pretén incidir tant en les polítiques d’acollida per a refugiats com en polítiques més genèriques en l’àmbit de l’habitatge. Donat el seu caràcter urgent, el projecte publicarà a temps real els resultats de la recerca (dades i infografies, articles acadèmics i de divulgació, i policy brief) a través d’una plataforma online.

Àrees de recerca:

PARTNERS: