¿«Casa nostra, casa vostra»?

Condicions i trajectòries d'accés a l'habitatge de sol·licitants d'asil i refugiats a Catalunya

El projecte planteja un triple objectiu: 1) generar dades sobre les condicions d’habitatge de sol·licitants d’asil i refugiats a Catalunya; 2) entendre aquells factors que faciliten o dificulten el seu accés a l’habitatge; i 3) donar pautes per a la formulació de polítiques i programes específics en aquest àmbit.

Duració: 2018-2020 (Obert) Pressupost: 85.993,31 €

Objectius

L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes del nostre sistema d’acollida per a refugiats.

Una de les fortaleses del projecte és la seva doble contribució. A nivell acadèmic, el projecte pretén contribuir a les anàlisis i debats teòrics sobre les trajectòries d’integració de sol·licitants d’asil i refugiats, introduint una perspectiva multinivell que tingui en compte la interrelació entre estructures, polítiques i pràctiques i amb una mirada des del sud d'Europa.

A nivell social, el projecte pretén incidir tant en les polítiques d’acollida per a refugiats com en polítiques més genèriques en l’àmbit de l’habitatge. Donat el seu caràcter urgent, el projecte publicarà a temps real els resultats de la recerca (dades i infografies, articles acadèmics i de divulgació, i policy brief) a través d’una plataforma online.

Àrees de recerca:
El País - 19/06/2020

La pandemia tensa las costuras del sistema de asilo

Quedarse sin techo ya era una realidad para ellos antes de la emergencia sanitaria –una encuesta de CIDOB con 300 solicitantes de asilo en Cataluña ha concluido que un 27% de ellos habían dormido en la calle–, y el estado de alarma agravó su precariedad. “Ha sido fundamental la ayuda mutua de familia y amigos así como la labor de algunos ayuntamientos y, sobre todo, de redes sociales y vecinales”, escribe la investigadora de CIDOB Blanca Garcés en un reciente artículo titulado El asilo confinado.

La Vanguardia - 17/06/2020

Uno de cada cuatro solicitantes de asilo ha dormido en la calle, según CIDOB

Uno de cada cuatro solicitantes de asilo ha dormido alguna vez en la calle desde que pisara suelo español por primera vez, y cada solicitante de asilo ha vivido de media en más de tres viviendas y en más de dos municipios cada año desde su llegada, según una encuesta diseñada por CIDOB. Se trata del estudio Casasil, “una fuente de información estadística” elaborada por CIDOB en el marco del ¿«Nuestra casa, casa vuestra»? Condiciones y trayectorias de acceso a la vivienda de solicitantes de asilo y refugiados en Cataluña.

Diari Ara - 18/06/2020

Refugi sense casa

“El que ens ensenya el context actual de pandèmia és que qualsevol política de salut pública o política social que vulgui ser eficient necessita la inclusió del conjunt de la població”.

PARTNERS: