Convocatòria per cobrir la plaça de director/a del CIDOB

CIDOB - 04/06/2018

El CIDOB, amb seu a Barcelona i en tant que think tank independent dedicat a l’estudi, la recerca i l’anàlisi de temes internacionals amb més de 40 anys d’existència, obre una convocatòria per cobrir la plaça de director o directora.

Descripció

El director/a actuarà a partir de les directrius del Patronat del CIDOB i tindrà les següents funcions:  

 • Realitzar les funcions pròpies de direcció, impuls i supervisió de la Fundació.  
 • Executar els acords presos pel Patronat.  
 • Identificar temes prioritaris de recerca i dirigir les línies de recerca, activitats i  publicacions de la Fundació.  
 • Ser responsable de la gestió econòmica-financera i comptable de la Fundació que inclou l’auditoria, el seguiment dels compromisos fiscals, el control i la supervisió del seu compte d’explotació. 
 • Contractar el personal de la Fundació i exercir la direcció en la matèria, que inclou la selecció, nomenaments, ascensos, retribucions, incentius, sancions, acomiadaments segons els procediments legals i reglamentaris de la Fundació. 
 • Firmar els convenis, contractes i documents ordinaris de la Fundació. 
 • Preparar el pressupost anual de la institució i executar el compliment de les previsions pressupostaries aprovades pel Patronat. 

El perfil sol·licitat és el següent: 

 • Titulació de Doctor/a. Es valoraran les qualificacions i publicacions acadèmiques en el camp de les ciències socials i les relacions internacionals.   
 • Experiència i coneixement de les administracions catalana, espanyola i europea i de les institucions internacionals.  
 • Coneixement expert de l’agenda internacional.  
 • Capacitat destacada de lideratge i gestió d’equips. 
 • Capacitat de comunicació i de presència en els mitjans. 
 • Serà un mèrit l’experiència laboral en els think tanks de relacions internacionals de més nivell i prestigi internacional. 
 • Compromís i coneixement dels valors i objectius del CIDOB i compliment del Codi Ètic.  
 • Es valorarà el nivell i la qualificació internacional de les seves publicacions.   
 • Presentació d’un pla de treball que integri  i desenvolupi el Pla Director del CIDOB 2018-2021.  
 • Idiomes de treball: català, castellà i anglès. Es valorarà el coneixement d’altres idiomes.  

Enviar CV, carta de motivació i pla de treball a, seleccio@cidob.org indicant “plaça de director/a” en l’assumpte del missatge. Data límit: 13 de juliol. 

La designació del candidat/a correspon al Patronat del CIDOB a proposta del seu president com estableixen els seus estatuts en l’article 31. La decisió serà inapel·lable. Es garanteix l’anonimat dels candidats. 

D’acord amb l'article 31 dels Estatuts: “El càrrec de director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions”. Ateses la naturalesa i les funcions de recerca i que el CIDOB està en el marc de la legislació bàsica i de la normativa del sistema europeu de comptes nacionals i regionals SEC, la retribució del director es farà d’acord amb els criteris que la Generalitat aplica a CERCA (Centres de Recerca de Catalunya) i ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) sense superar en cap cas les normes sobre despeses de personal, les restriccions a la contractació ni altres mesures limitatives, destinades al conjunt del sector públic del qual depèn.  

El candidat ha de tenir disponibilitat per exercir les seves funcions des de la data de Resolució i com a molt tard a partir de l’1 de gener 2019.