Manca de dades i necessitat de polítiques específiques: principals reptes al voltant de l’asil

MIGRACIONS - 17/07/2017

El projecte NIEM es reuneix amb els principals actors que gestionen l’acollida de sol·licitants d’asil i refugiats 


El passat 11 de juliol, el CIDOB va celebrar el primer NIEM advocacy meeting a Madrid amb la col·laboració d’UNHCR Espanya. L’acte va tenir lloc a la seu de l’ACNUR i van assistir-hi les principals entitats socials que treballen en asil (Creu Roja, CEAR, ACCEM, La Merced Migraciones, OIM, Red Acoge, Proyecto Esperanza, Provivienda, Amnistia Internacional, Fundación Cepaim, FELGTB, Programa LGTBI). 

Un cop presentat el projecte NIEM als assistents, la discussió es va centrar en els principals reptes al voltant de l’acollida de sol·licitants d’asil i refugiats a Espanya. Especialment, les entitats van destacar: 

- La manca de dades per saber qui són els sol·licitants o aquells que compten amb una protecció internacional, on es troben o en quines condicions estan, o per analitzar l’impacte de les polítiques posades en marxa. 

- La precarietat legal dels sol·licitants d’asil (que han de renovar la seva targeta vermella -document que s’obté un cop la sol·licitud ha estat admesa a tràmit i que autoritza a treballar i residir a Espanya- cada 6 mesos), fet que incrementa les dificultats per accedir a l’habitatge i al mercat de treball. 

- El desconeixement sobre l’estatut de refugiat entre la població en general i entre els treballadors de l’administració pública i del sector privat en particular; i els prejudicis i la discriminació que se’n deriven d’això. 

- La necessitat de polítiques específiques, ja que moltes vegades els sol·licitants d’asil i els refugiats no compleixen els requisits de les polítiques destinades a la població en general (p. ex. accés a l’habitatge de protecció social). 

- La necessitat de prestar una atenció especial a la situació d’aquells grups especialment vulnerables (p. ex. LGTB o víctimes de tràfic) així com a les condicions específiques d’aquells que es troben a Ceuta i Melilla. 

El projecte NIEM, del qual el CIDOB és líder a Espanya, es va iniciar al novembre de 2016 amb l’objectiu de millorar la qualitat i l’eficàcia dels processos d’integració dels refugiats a la UE.