La coherència de polítiques, una eina clau per assolir de manera efectiva els ODS

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE - 6 de jul. 2018

El CIDOB i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament organitzen una jornada per analitzar mitjançant casos pràctics la incorporació de la CPD a les polítiques públiques.


El CIDOB i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya van organitzar el seminari“La coherència de polítiques davant els nous reptes del desenvolupament” que va tenir lloc a la seu del CIDOB el passat 28 de juny de 2018. L'objectiu d'aquest seminari era analitzar l'estat de la qüestió de la incorporació de la Coherència de Polítiques per al Desenvolupament (CPD) en les polítiques públiques contrastant casos pràctics en països de l'entorn europeu que han estat pioners en la incorporació de la CPD i analitzar-ho amb experts que han treballat en la seva teorització i/o avaluació. La finalitat és estimular la voluntat política dels decisors a Catalunya per incorporar efectivament la CPD en les polítiques públiques, millorar el coneixement dels reptes que comporta, identificar els instruments normatius i institucionals essencials, i estimular un debat públic que incorpori diferents actors públics i privats.  

La importància de la CPD en el disseny de les polítiques públiques i la cooperació internacional ha anat en augment al passar a ser part integral tant de l'Agenda d'Acció d'Addis Abeba com de l'Agenda 2030 que estableix els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), específicament mencionada a l’ODS17 per a la construcció d’aliances. Per això, és un repte i una obligació de les institucions compromeses amb l'Agenda 2030 incorporar l'aplicació d'aquest principi de forma que contribueixi a assolir de manera efectiva els compromisos assumits.  

Al seminari van participar-hi ponents procedents d‘institucions com la UE i la OCDE i representants dels governs de Bèlgica, Escòcia, Espanya, França i el País Basc que van exposar l'estat de la CPD en els seus respectius països/institucions. Posteriorment, a les tres taules temàtiques, aquest responsables juntament amb d’altres experts i representants de la societat civil van analitzar tres aspectes identificats pel Comitè d'Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l'OCDE com a essencials per a l’efectiva incorporació de la CPD a les polítiques públiques: en primer lloc els exercicis de diagnosi i els instruments legislatius desenvolupats pels diferents actors; en segon lloc, les polítiques implementades i els mecanismes institucionals per garantir la seva execució; i, en tercer lloc, els mecanismes de seguiment, avaluació i rendició de comptes.  

Durant el debat els experts van coincidir en que és essencial un compromís polític al més alt nivell per garantir una efectiva aplicació de la coherència de polítiques i que aquest ha de ser compartit per una majoria de les forces polítiques i socials. Però també es va concloure que no és una tasca fàcil perquè s’han de fer compatibles molts objectius que poden tenir contradiccions i alhora s’ha de buscar un equilibri entre els interessos d‘actors molt diversos. Per tant, s’ha de buscar implicar a tots els actors que sigui possible en el procés de elaboració de les polítiques i l’establiment de les prioritats.  

El compromís polític és una premissa, però no és suficient; hi ha aspectes tècnics que s’han d’incorporar per tal de fer possibles bons diagnòstics, una planificació eficaç, un seguiment efectiu i una execució correcta, a més d’una avaluació que permeti un continu aprenentatge. Per això, s’han de desenvolupar metodologies, crear un aparell institucional i fer formació de capacitats humanes. Les institucions catalanes tenen una obligació jurídica que es deriva de la Llei Catalana de Cooperació al Desenvolupament de 2001 i unes orientacions polítiques per a la implementació efectiva de la CPD en la seva actuació que estan al Pla director de Cooperació, ara en procés de revisió. Fins ara s’han realitzat alguns avenços, i actualment per dur-la a la pràctica és important incorporar les experiències sobre aquesta matèria i mirar de convertir la CPD en una eina per contribuir a l’assoliment dels objectius de l’Agenda 2030 des de la Generalitat i altres institucions catalanes.  

L’acte de cloenda d’aquestes jornades va ser a càrrec del conseller d’Acció Exterior, Ernest Maragall, qui va corroborar que la Generalitat de Catalunya està compromesa amb la implementació de la coherència de polítiques i que incorporarà les lliçons del seminari al nou Pla director de Cooperació. 

Presentacions

Gaspar Frontini

Paul Ortega

Lewis Ryder-Jones

Eva del Hoyo Barbolla

Armand Rioust de Largentaye

Tim Bogaert

Ebba Dohlman

Tom Lodge

Lonne Poissonnier

Imatges