Programa Talent Global

CIDOB - 1 de nov. 2021

La Fundació Banc Sabadell i el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) llancen la segona edició del Programa Talent Global amb l’objectiu d’impulsar la recerca de qualitat de joves investigadors, mitjançant una estada de recerca remunerada i dos premis a la investigació aplicada.


LOGOS_cat50

Bases de la “Junior Visiting Fellowship”

CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs), amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, convoca la “Junior Visiting Fellowship” en la seva segona edició.

Objecte

La “Junior Visiting Fellowship” està destinada a un/a jove investigador/a de fins a 30 anys que hagi demostrat les seves capacitats de recerca i que s’incorporaria a l’equip investigador del CIDOB durant un període de sis mesos mitjançant una estada de recerca remunerada.

Temàtiques  

- Revolucions tecnològiques i impacte en les relacions internacionals

- Reptes del desenvolupament sostenible, canvi climàtic i desigualtats globals

- Noves dinàmiques de la geopolítica global

- Geoeconomia i relacions comercials

- Gènere i relacions internacionals

Requisits

- Tenir fins a 30 anys d’edat amb data 31 de desembre de 2021

- Tenir habilitats de recerca i capacitat de contribuir a les publicacions pròpies d’un think tank

- Tenir un alt nivell d’anglès

- Disposar de permís de treball a la UE

- Estar en possessió d’un grau relacionat amb les temàtiques objecte de la convocatòria. Es valorarà la possessió d’un master

Convocatòria

La selecció dels/de les candidats/es es farà per convocatòria oberta, seguint els canals, procediments i criteris propis de la selecció de personal del CIDOB.

La convocatòria s’obrirà l’1 de novembre de 2021

La data límit per a la presentació de candidatures serà el 28 de febrer de 2022.

La candidatura anirà acompanyada del CV, una carta de motivació i una proposta de recerca (1 pàgina màxim, incloent publicacions esperades) i s’haurà d’enviar a seleccio@cidob.org amb el títol “Junior Visiting Fellowship”.

Procés de selecció i notificació

La resolució de la convocatòria anirà a càrrec d’un jurat format per la direcció del CIDOB, un membre proposat per la Fundació Banc Sabadell, així com tres experts/es en les temàtiques de la convocatòria. 

La resolució es comunicarà abans del 31 de maig de 2022

L’estada tindrà una durada de sis mesos i es durà a terme entre principis de setembre de 2022 i finals de febrer de 2023.

Contingut de l’oferta

La Fellowship oferirà al/a la guardonat/da la possibilitat d’incorporar-se a l’equip d’investigadors/es del CIDOB per un període de sis mesos (a determinar entre la institució i la persona guardonada) a temps complet i de manera presencial, pel qual s’oferirà una remuneració de 13.000€ bruts més la indemnització a la finalització del contracte segons normativa laboral aplicable. 

L’objectiu de l’estada serà poder desenvolupar la recerca del/de la candidat/a, amb el recolzament d’un/a investigador/a de l’equip del CIDOB. El/la candidat/a seleccionat/da participarà en les activitats de recerca de la institució i contribuirà a alguna de les seves línies editorials i/o publicacions externes. El/la guardonat/da participarà també als seminaris i conferències organitzats per la institució. 

Protecció de dades personals

Les dades dels/de les candidats/es seran tractades per gestionar el procés de selecció. El responsable de tractament és el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). La base jurídica del tractament de les dades és el consentiment que s’atorga en presentar la candidatura.

Les dades no seran comunicades a terceres entitats, fora de les vinguin derivades d’obligacions legals o contractuals de CIDOB. Les dades i CVs dels/de les candidats/es no selccionats/des seran destruïts en un termini màxim de sis mesos després de la resolució de la convocatòria. Per obtenir més informació o per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat de les dades personals, caldrà enviar una sol·licitud a l’atenció del Comitè de Seguretat i Ètica, C/Elisabets 12, 08001 Barcelona o bé al correu electrònic privacy@cidob.org.

>> Descàrrega les bases del Programa Talent Global - “Junior Visiting Fellowship” - aquí

Bases del “Premi Talent Europa Segle XXI”

CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) i la Fundació Catalunya Europa, amb el suport de la Fundació Banc Sabadell, convoquen el “Premi Talent Europa Segle XXI en la seva segona edició

Objecte

El “Premi Talent Europa Segle XXI” reconeix aquells treballs d’alt nivell acadèmic que tinguin una aproximació analítica original i incloguin investigació aplicada respecte els reptes actuals, interns i internacionals, als que ha de fer front Europa. 

Temàtica

El premi es dirigeix a recerques sobre temàtiques europees centrades en: 

- Els reptes de la integració europea

- Polítiques europees en els àmbits social, econòmic i polític

- La Unió Europea com a actor internacional

Requisits

- Tenir menys de 45 anys d’edat a data 31 de desembre de 2021

- Les recerques podran ser treballs acadèmics, tesis doctorals, treballs de final de màster i altres recerques no premiades, que no hagin estat publicades prèviament i que hagin estat redactades en el darrer any

- L’extensió dels treballs serà d’entre 10.000 i 15.000 paraules

- Els treballs hauran de ser individuals

- Els treballs hauran d’incloure investigació aplicada i propostes innovadores

- Les recerques es podran presentar en català, castellà o anglès

- Només es considerarà un treball per autor/a en la convocatòria “Programa Talent Global segle XXI”

Presentació dels treballs

La convocatòria s’obrirà l’1 de novembre de 2021.

La data límit per a la presentació dels treballs serà el 28 de febrer de 2022.

Els treballs hauran d’estar identificats amb un títol i la referència a un dels àmbits temàtics identificats en aquesta convocatòria.

Documentació a presentar: 

- Una còpia enquadernada i una còpia en format digital del treball. Totes les còpies hauran de ser anònimes

- Un resum del treball de 300 paraules aproximadament que inclogui una justificació de la seva idoneïtat i impacte 

La documentació es presentarà en un sobre tancat, amb el títol del treball, l’àmbit temàtic de recerca, les dades personals del/de la candidat/a i el CV, a la seu del CIDOB (C/Elisabets, 12, 08001 Barcelona) en horari de 8h a 20h (presencialment o per correu postal). La còpia en format digital (PDF) s’enviarà a seleccio@cidob.org amb el títol “Premi Talent Europa Segle XXI”.

Format i estil

Presentació en Word, Times New Roman 12 o Arial 11; espai interlineat 1,5; en cas que hi hagi gràfics i figures, s’han de presentar en format .jpg o .xls i numerats de forma correlativa dins de cada capítol; referències completes al final del text i mencionades en el cos del text amb cognom, any i pàgina de referència, si s’escau.

Procés de selecció i notificació

La resolució del premi anirà a càrrec d’un jurat format per un membre de la direcció del CIDOB, un membre de la Fundació Catalunya Europa, un membre proposat per la Fundació Banc Sabadell, així com tres experts/es en les temàtiques de la convocatòria. 

El premi es podrà declarar desert si la qualitat dels treballs presentats no es considera adequada. 

La resolució del premi es comunicarà abans del 31 de maig de 2022.

Dotació del premi

El “Premi Talent Europa Segle XXI” està dotat amb 2.500€. El lliurament es farà efectiu mitjançant transferència bancària a partir de la concessió pública del premi i amb posterioritat a la signatura per part de l’autor/a del contracte corresponent segons la llei vigent. A la dotació econòmica s’hi deduiran els impostos que sigui pertinent aplicar. El treball guanyador podrà ser publicat en el marc de les línies editorials del CIDOB i/o de la Fundació Catalunya Europa. Abans de la seva publicació es podran suggerir canvis i modificacions a l’autor/a. 

Presentació pública

El treball guanyador serà presentat públicament en el marc dels Diàlegs Fundació Banc Sabadell, que tindran lloc durant la segona quinzena de juny de 2022 a la seu de CIDOB (C/Elisabets, 12, 08001 Barcelona). 

Els Diàlegs Fundació Banc Sabadell consistiran en una jornada amb dues sessions de difusió pública dels treballs guardonats amb el “Premi Talent Europa Segle XXI” i el “Premi Talent Reptes Globals”. Cadascuna de les sessions tindrà el format d’un diàleg entre la persona guanyadora del premi i un segon ponent especialista en la temàtica premiada. 

Propietat intel·lectual

L’atorgament del premi comporta que l’autor/a cedeixi en exclusiva al CIDOB i la Fundació Catalunya Europa els drets d’explotació de l’estudi. Aquesta cessió inclou els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i traducció, per a la seva explotació en qualsevol format, suport, mitjà i idioma. 

Ambdues institucions podran reproduir i emmagatzemar digitalment l’estudi i posar-lo a l’abast del públic a través d’internet, així com subscriure amb tercers els acords que siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima explotació en les diverses modalitats. 

L’obtenció del premi és incompatible amb qualsevol altra ajuda econòmica aportada per una altra institució per tal de realitzar el mateix estudi. No es produirà la cessió dels drets per als treballs no premiats. 

Protecció de dades personals

Les dades dels/de les candidats/es seran tractades per gestionar el procés de selecció. El responsable de tractament és el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). La base jurídica del tractament de les dades és el consentiment que s’atorga en presentar la candidatura.

Les dades no seran comunicades a terceres entitats, fora de les vinguin derivades d’obligacions legals o contractuals del CIDOB. Les dades i CVs dels/de les candidats/es no selccionats/des seran destruïts en un termini màxim de sis mesos després de la resolució de la convocatòria. Per obtenir més informació o per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat de les dades personals, caldrà enviar una sol·licitud a l’atenció del Comitè de Seguretat i Ètica, C/Elisabets 12, 08001 Barcelona o bé al correu electrònic privacy@cidob.org.

>> Descàrrega les bases del Programa Talent Global - “Premi Talent Europa Segle XXI” - aquí

Bases del “Premi Talent Reptes Globals” 

CIDOB (Barcelona Centre for Internacional Affairs) amb el suport de la Fundació Banc Sabadell convoca el “Premi Talent Reptes Globals” en la seva segona edició.

Objecte

El “Premi Talent Reptes Globals” reconeix aquells treballs que tinguin una aproximació analítica original i incloguin investigació aplicada respecte els reptes actuals de les relacions internacionals. 

Temàtica

El premi es dirigeix a recerques sobre temàtiques globals centrades en: 

- Revolucions tecnològiques i impacte en les relacions i governança internacionals

- Reptes del desenvolupament sostenible, canvi climàtic i desigualtats globals

- Noves dinàmiques de la geopolítica global

- Geoeconomia i relacions comercials

- Gènere i relacions internacionals

Requisits

- Tenir menys de 45 anys d’edat amb data 31 de desembre de 2021.

- Les recerques podran ser treballs acadèmics, tesis doctorals, treballs de final de màster i altres recerques no premiades, que no hagin estat publicades fora de l’àmbit acadèmic i que hagin estat redactats en el darrer any

- L’extensió dels treballs serà d’entre 10.000 i 15.000 paraules

- Els treballs hauran de ser individuals

- Els treballs hauran d’incloure investigació aplicada i propostes innovadores

- Les recerques es podran presentar en català, castellà o anglès

- Només es considerarà un treball per autor/a en la convocatòria “Programa Talent Global segle XXI”

Presentació dels treballs

La convocatòria s’obrirà l’1 de novembre de 2021.

La data límit per a la presentació dels treballs serà el 28 de febrer de 2022.

Els treballs hauran d’estar identificats amb un títol i la referència a un dels àmbits temàtics identificats en aquesta convocatòria.

Documentació a presentar: 

- Una còpia enquadernada i una còpia en format digital del treball. Totes les còpies hauran de ser anònimes

- Un resum del treball de 300 paraules aproximadament que inclogui una justificació de la seva idoneïtat i impacte 

La documentació es presentarà en un sobre tancat, amb el títol del treball, l’àmbit temàtic de recerca, les dades personals del/de la candidat/a i el CV, a la seu del CIDOB (C/Elisabets, 12, 08001 Barcelona) en horari de 8h a 20h (presencialment o per correu postal). La còpia en format digital (PDF) s’enviarà a seleccio@cidob.org amb el títol “Premi Talent Reptes Globals”.

Format i estil

Presentació en Word, Times New Roman 12 o Arial 11; espai interlineat 1,5; en cas que hi hagi gràfics i figures, s’han de presentar en format .jpg o .xls i numerats de forma correlativa dins de cada capítol; referències completes al final del text i mencionades en el cos del text amb cognom, any i pàgina de referència, si s’escau.

Procés de selecció i notificació

La resolució del premi anirà a càrrec d’un jurat format per un membre de la direcció del CIDOB i un membre proposat per la Fundació Banc Sabadell, així com tres experts/es en les temàtiques de la convocatòria. 

El premi es podrà declarar desert si la qualitat dels treballs presentats no es considera adequada. 

La resolució del premi es comunicarà abans del 31 de maig de 2022.

Dotació del premi

El “Premi Talent Reptes Globals” està dotat amb 2.500€. El lliurament es farà efectiu mitjançant transferència bancària a partir de la concessió pública del premi i amb posterioritat a la signatura per part de l’autor/a del contracte corresponent segons la llei vigent. A la dotació econòmica s’hi deduiran els impostos que sigui pertinent aplicar. El treball guanyador podrà ser publicat en el marc de les línies editorials del CIDOB. Abans de la seva publicació, es podran suggerir canvis i modificacions a l’autor/a.

Presentació pública

El treball guanyador serà presentat públicament en el marc dels Diàlegs Fundació Banc Sabadell, que tindran lloc durant la segona quinzena de juny de 2022 a la seu del CIDOB (C/Elisabets, 12, 08001 Barcelona). 

Els Diàlegs Fundació Banc Sabadell consistiran en una jornada amb dues sessions de difusió pública dels treballs guardonats amb el “Premi Talent Europa” i el “Premi Talent Reptes Globals”. Cadascuna de les sessions tindrà el format d’un diàleg entre la persona guanyadora del premi i un segon ponent especialista en la temàtica premiada. 

Propietat intel·lectual

L’atorgament del premi comporta que l’autor/a cedeixi en exclusiva al CIDOB els drets d’explotació de l’estudi. Aquesta cessió inclou els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i traducció, per a la seva explotació en qualsevol format, suport, mitjà i idioma.

El CIDOB podrà reproduir i emmagatzemar digitalment l’estudi i posar-lo a l’abast del públic a través d’Internet, així com subscriure amb tercers els acords que siguin necessaris per possibilitar-ne l’òptima explotació en les diverses modalitats.

L’obtenció del premi és incompatible amb qualsevol altra ajuda econòmica aportada per una altra institució per tal de realitzar el mateix estudi. No es produirà la cessió dels drets per als treballs no premiats. 

Protecció de dades personals

Les dades dels/de les candidats/es seran tractades per gestionar el procés de selecció. El responsable de tractament és el CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). La base jurídica del tractament de les dades és el consentiment que s’atorga en presentar la candidatura.

Les dades no seran comunicades a terceres entitats, fora de les vinguin derivades d’obligacions legals o contractuals del CIDOB. Les dades i CVs dels/de les candidats/es no selccionats/des seran destruïts en un termini màxim de sis mesos després de la resolució de la convocatòria. Per obtenir més informació o per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat de les dades personals, caldrà enviar una sol·licitud a l’atenció del Comitè de Seguretat i Ètica, C/Elisabets 12, 08001 Barcelona o bé al correu electrònic privacy@cidob.org.

>> Descàrrega les bases del Programa Talent Global - “Premi Talent Reptes Globals” - aquí