Codi ètic

El Patronat del CIDOB de 28 de juny 2019 va aprovar una nova versió del Codi ètic de la institució.

La consecució dels objectius de CIDOB així com la seva gestió i el seu govern han de vetllar per assolir aquests objectius per mitjà de recursos i eines que obeeixin a principis i valors com ara la independència, l’humanisme, el rigor, la transparència i l’ètica.

Amb aquest document, el CIDOB pretén fixar les pautes que s’han de seguir per assolir el seu objecte fundacional, és a dir, aquelles conductes que han de ser promogudes i aquells comportaments que cal evitar.

El Codi aprovat estableix també la creació d’un Òrgan de Seguiment (Comitè de Seguretat i Ètica) encarregat de supervisar el respecte d’aquest Codi ètic, així com de les altres normes de compliment, legals o voluntàries, que puguin ser d’obligada observança al CIDOB

Codi èticDESCÀRREGA PDF