Investigador/a principal per al projecte de Migracions Whole-COMM

Migracions - dimarts, 1 juny 2021

El CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) obre una convocatòria per cobrir una plaça d’investigador/a principal per a la seva àrea de Migracions, en particular per al projecte H2020 Whole-COMMamb la possibilitat de treballar en altres projectes. El/la candidat/a participarà en la investigació relativa als processos d’integració d’immigrants recent arribats en ciutats petites i mitjanes i zones rurals.

 

Perfil

-          Doctorat en ciències humanes o socials, amb especialitat en l’àmbit de les polítiques migratòries i/o de la inclusió de les persones migrades.

-          Cinc anys d’experiència en el camp de la recerca en els processos i les polítiques d’integració d’immigrants.

-          Publicació d’articles relacionats en revistes acadèmiques d’impacte, think tanks i altres fòrums rellevants.

-          Idiomes: excel·lent nivell d’anglès parlat i escrit. Fluïdesa en castellà. Es valorarà el coneixement d’altres llengües.

-          Capacitat resolutiva, habilitats analítiques i capacitat per treballar de manera autònoma i en equip.

 

Responsabilitats

-          Investigació dins del projecte Whole-COMM sobre els processos d’integració d’immigrants recent arribats en ciutats mitjanes i petites, així com en zones rurals. Elaboració de l’informe nacional per al cas espanyol en els diferents paquets de treball del projecte i de l’informe comparatiu en el paquet de treball que coordina el CIDOB.

-          Publicació d’articles acadèmics, així com informes i publicacions CIDOB policy-oriented i per al públic en general, incloent la participació en mitjans de comunicació.

-          Iniciativa en la posada en marxa i en l’organització d’activitats i esdeveniments.

-          Participació en les activitats i projectes de l’àrea de Migracions i reunions de l’equip investigador i interacció amb les altres àrees de recerca del CIDOB.

-          Participació en la comunicació i difusió dels projectes de l’àrea de Migracions del CIDOB.

Condicions de la posició:

Durada del contracte: contracte temporal a jornada completa fins el 31 de desembre de 2022 amb un període de prova de sis mesos.

Les persones d’altres estats diferents als que formen part de la Unió Europea hauran d’aportar permís de residència i treball, d’acord amb la normativa vigent.

Remuneració: 35.000€ bruts anuals, d’acord amb la corresponent categoria laboral contemplada al Conveni col·lectiu de treball del CIDOB.

Data d’incorporació: principis de setembre 2021

Sol·licituds:

Enviar CV, carta de motivació i un article acadèmic (com a únic/a autor/a) recent a l’adreça electrònica seleccio@cidob.org indicant “Investigador/a projecte Whole-COMM” en l’assumpte del missatge.

Data límit per enviar les sol·licituds: 27 de juny 2021

Després de l’avaluació de candidatures, CIDOB demanarà al/a la candidat/a seleccionat/da (el/la candidat/a amb major puntuació) aportar còpia dels títols acadèmics i certificats d’idiomes indicats en els requeriments per tal de verificar l’autenticitat dels mateixos. 

Procés de selecció:

El procés de selecció segueix l’esperit dels principis detallats a la Carta Europea per als Investigadors (European Charter for Researchers)i el Codi de Conducta per a la Incorporació de Personal Investigador de la Comissió Europea (Code of Conduct for their Recruitment).

El procés d’avaluació de candidatures consta de dues fases: 1) Preselecció dels/de les candidats/es a partir del Currículum Vitae, carta de motivació i article acadèmic. Es seleccionaran els/les candidats/es que tinguin el perfil més adequat per a la posició, en funció de la seva formació i estudis, qualificacions formals i informals, experiència en investigació en l’àmbit relacionat i nivell d’idiomes acreditats; 2) Fase d’entrevistes. El Tribunal de Selecció valorarà les competències i coneixements específics del/de la candidat/a, així com l’adequació del/de la candidat/a al grup de recerca i al centre. Les valoracions es puntuaran del 0 al 10, detallant fortaleses i debilitats.

El Tribunal de Selecció és l’òrgan encarregat de fer una proposta de selecció i estarà compost per una Comissió de tres membres del CIDOB amb perfils complementaris. El Tribunal garantirà l’equilibri de gènere dels seus membres:

-          Càrrec directiu

-          Coordinació de recerca

-          Investigador/a de l’àrea de migracions

La proposta de resolució de la convocatòria recau en el Tribunal de Selecció, el qual nomenarà la persona aspirant amb la millor puntuació després d’un procés de deliberació conjunta sobre els/les candidats/es finalistes. En base a la proposta, la Direcció del CIDOB adjudicarà la plaça al/a la candidat/a millor posicionat/da.

Es comunicaran els resultats del procés de selecció als/a les aspirants a finals de juliol 2021.

Els/les aspirants poden presentar al·legacions o demanar més informació sobre la seva avaluació durant els 10 dies següents a la resolució del procés a través del correu electrònic: seleccio@cidob.org

Protecció de dades personals: Les dades dels/de les candidats/tes seran tractades per gestionar el procés de selecció. El responsable de tractament és el Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB). La base jurídica del tractament de les seves dades és el seu consentiment, que atorga en presentar la seva candidatura.

Les seves dades no seran comunicades a terceres entitats, fora de les vinguin derivades d’obligacions legals o contractuals del CIDOB. En cas de no ser seleccionat/da, les seves dades i CV seran destruïts en un termini màxim de 6 mesos després de la finalització del procediment de contractació. Per obtenir més informació o per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat de les seves dades personals, caldrà que enviï una sol·licitud a l'atenció del Comitè de Seguretat i Ètica, C/ Elisabets 12, 08001 Barcelona o bé al correu electrònic privacy@cidob.org 

*El projecte Whole-COMM, finançat per la Comissió Europea a través del Programa H2020, impulsa el coneixement científic sobre les dinàmiques i els mecanismes causals que influencien la complexa relació entre les polítiques d’integració i la cohesió comunitària. Es realitzarà a través d’un enfocament comparatiu entre països (8 de la UE i 2 extracomunitaris) i entre localitats (40), i una metodologia mixta que combina tècniques qualitatives i quasi-experimentals, una enquesta sobre actituds i una anàlisi quantitativa sobre l’impacte de les polítiques en la cohesió social i les trajectòries d’integració dels immigrants.