Convocatòria per cobrir una plaça d’assistent de comunicació i difusió i una plaça de gestor/a de projectes

. dimarts, 22 desembre 2020

GESTOR/A DE PROJECTES

El CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) obre una convocatòria per cobrir una plaça de gestor/a de projectes sota la supervisió de la Cap de l’Àrea de Projectes. La persona que s’incorpori ha de tenir experiència en la gestió de totes les fases del cicle dels projectes (especialment europeus) i saber treballar tant de manera autònoma com en equip. Es requereix flexibilitat, habilitats comunicatives, capacitat d’organització i esperit col·laborador.

Perfil

- Titulació universitària

- Mínim 5 anys d’experiència en gestió de projectes

- Sòlids coneixements de gestió de totes les fases del cicle dels projectes

- Experiència en implementació i justificació de projectes europeus

- Experiència en preparació i presentació de propostes

- Es valorarà experiència en cerca de fonts de finançament de projectes

- Idiomes: català, castellà i anglès (parlats i escrits) imprescindibles

- Capacitat per treballar en equip

- Domini a nivell d’usuari del programari Microsoft 365, nivell avançat del programa Excel

Responsabilitats

- Gestió de la implementació i justificació de projectes en curs (dels programes Jean Monnet Networks, FAMI i REC entre altres)

- Captació de fons (convocatòries) per a nous projectes

Condicions de la posició:

Durada del contracte: de març 2021 a desembre 2022, amb un període de prova de tres mesos; jornada completa.

Les persones d’altres estats diferents als que formen part de la Unió Europea hauran d’aportar permís de residència i treball, d’acord amb la normativa vigent.

Remuneració: 26.000€ - 28.000€ bruts anuals d’acord amb la categoria laboral establerta en el Conveni col·lectiu del CIDOB i en funció de l’experiència i els mèrits.

Data d’ incorporació: març de 2021

Sol·licituds:

Enviar CV, carta de motivació i dues referències (dades de contacte) a la direcció de correu electrònic seleccio@cidob.org indicant “Gestor/a de projectes” a l’assumpte del missatge.

Data límit per enviar candidatures: 27 de gener de 2021

Després de l’avaluació de candidatures, CIDOB demanarà al/a la candidat/a finalista (la persona aspirant amb major puntuació) aportar còpia dels títols acadèmics i certificats d’idiomes indicats en els requeriments per tal de verificar l’autenticitat dels mateixos.

Procés de selecció

El procés de selecció segueix l’esperit dels principis detallats al Carta Europea pels Investigadors (European Charter for Researchers)i delCodi de Conducta per la Incorporació de Personal Investigador de la Comissió Europea (Code of Conduct for their Recruitment).

El procés d’avaluació de candidatures consta de dues fases: 1) Preselecció dels/de les candidats/es a partir del Currículum Vitae i la carta de motivació. Es seleccionaran els/les candidats/es que tinguin el perfil més adequat a la posició, en funció de la seva formació i estudis, qualificacions formals i informals, experiència en gestió de projectes i nivell d’idiomes acreditats; 2) Fase d’entrevistes. El Tribunal de Selecció valorarà les competències i coneixements específics dels/de les candidats/es, així com la seva adequació a l’oficina de gestió de projectes i a la institució. Les valoracions es puntuaran del 0 al 10, detallant fortaleses i debilitats.

El Tribunal de Selecció és l’òrgan encarregat de fer una proposta de selecció i estarà compost per tres membres del CIDOB amb perfils complementaris (dos càrrecs directius i la cap d’àrea de projectes). El Tribunal garantirà l’equilibri de gènere entre els seus membres.

La proposta de resolució de la convocatòria recau en el Tribunal de Selecció, el qual prioritzarà les candidatures i nomenarà la persona aspirant amb la millor puntuació després d’un procés de deliberació conjunta sobre els/les candidats/es finalistes. En base a la proposta, la direcció del CIDOB adjudicarà la plaça temporal al/a la candidat/a millor posicionat/da.

Es comunicaran els resultats del procés de selecció als/a les aspirants durant la setmana del 22 de febrer del 2021.

Els/les aspirants poden presentar al·legacions o demanar més informació sobre la seva avaluació durant els 10 dies següents a la resolució del procés a través del correu electrònic: seleccio@cidob.org

Protecció de dades personals: Les dades dels/de les candidats/tes seran tractades per gestionar el procés de selecció. El responsable de tractament és el Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB). La base jurídica del tractament de les seves dades és el seu consentiment, que atorga al presentar la seva candidatura.

Les seves dades no seran comunicades a terceres entitats, fora de les vinguin derivades d’obligacions legals o contractuals del CIDOB. En cas de no ser seleccionat/da, les seves dades i CV seran destruïts en un termini màxim de 6 mesos després de la finalització del procediment de contractació. Per obtenir més informació o per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat de les seves dades personals, caldrà que enviï una sol·licitud a l'atenció del Comitè de Seguretat i Ètica, C/ Elisabets 12, 08001 Barcelona o bé al correu electrònic privacy@cidob.org

 

ASSISTENT DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

La data límit per a l’enviament de candidatures va ser el 17 de gener de 2021.