Convocatòria per cobrir una plaça d’assistent d’investigació per a l’àrea de Migracions

. divendres, 26 juny 2020

El CIDOB obre una convocatòria per cobrir una plaça d’assistent d’investigació per a l’àrea de Migracions. El/la candidat/a participarà en l’avaluació de polítiques basada en indicadors, desenvolupant concretament el projecte de recerca REGIN1 i possiblement altres projectes de l’àrea de Migracions en una fase posterior. 

Perfil

-       Titulació universitària de Grau en Dret o en algun altre camp de les Ciències Socials. Una titulació de Màster en Dret o en algun altre camp de les Ciències Socials seria desitjable.

-       Experiència prèvia en l’estudi de les polítiques d’asil i d’integració de migrants.

-       Familiaritat en l’avaluació de polítiques mitjançant indicadors.

-       Familiaritat amb la metodologia MIPEX.

-       Alt nivell d’anglès parlat i escrit. Fluïdesa en castellà. Es valorarà el coneixement d’altres llengües.

-       Capacitat resolutiva, habilitats analítiques i capacitat per treballar de manera autònoma i en un equip internacional.

-       Es valoraran positivament les estades a l’estranger. 

Responsabilitats

-       Recerca en polítiques d’immigració, integració i asil en els contextos regionals, estatals i europeus.

-       Participar com a assistent d’investigació en el projecte REGIN i possiblement en altres projectes de l’àrea de Migracions en una fase posterior. Principals tasques:

  • Recollida de dades basada en la recerca documental, entrevistes i grups de discussió;
  • Policy analysis basat principalment en textos legals i en mesures polítiques en l’àmbit de la migració i l’asil;
  • Avaluació de polítiques basada en indicadors;
  • Desenvolupament d’indicadors per avaluar les polítiques d’integració i la governança de la migració.

-       Elaborar informes científics i publicacions CIDOB per al públic general.

-       Participar en la difusió dels resultats del projecte.  

-       Contribuir a la planificació i organització d’activitats i conferències.

-       Participar en activitats i reunions de l’equip d’investigació. 

Condicions de la plaça: 

Durada del contracte: contracte temporal a temps complet amb data de finalització 31 de gener 2022, amb un període de prova de tres mesos. 

Remuneració: 26.000 EUR bruts anuals, d’acord amb la corresponent categoria laboral contemplada al Conveni col·lectiu laboral del CIDOB. 

Data d’incorporació: setembre 2020

 

Sol·licituds: 

Enviar CV i carta de motivació a l’adreça de correu electrònic seleccio@cidob.org indicant “Assistent d’investigació àrea Migracions” en l’assumpte del missatge. 

Data límit per enviar les sol·licituds: 15 de juliol 2020 

Procés de selecció: 

El procés de selecció segueix la normativa interna Instruccions aplicables a les contractacions a realitzar del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB) i la normativa de la Comissió Europea: European Charter for Researchers i el Code of Conduct for their Recruitment.

El procés d’avaluació de candidatures consta de dues fases: 1) Preselecció dels/de les candidats/es a partir del Currículum Vitae i de la carta de motivació. Es seleccionaran els/les candidats/es que tinguin el perfil més adequat a la plaça, en funció de la seva formació i estudis, qualificacions formals i informals, experiència en investigació en l’àmbit relacionat i nivell d’idiomes acreditats; 2) Fase d’entrevistes (els dies 21 i 22 de juliol 2020). El Tribunal de Selecció valorarà les competències i coneixements específics del/de la candidat/a, així com l’adequació del/de la candidat/a al grup d’investigació i al centre. Les valoracions es puntuaran del 0 al 10, detallant fortaleses i debilitats. 

El Tribunal de Selecció és l’òrgan encarregat de fer una proposta de selecció i estarà compost per una Comissió de tres membres del CIDOB amb perfils complementaris. El Tribunal garantirà l’equilibri de gènere dels seus membres:

-          Càrrec directiu

-          Investigador/a en l’àmbit de coneixement

-          Coordinador/a d’àrea

La proposta de resolució de la convocatòria recau en el Tribunal de Selecció, el qual nomenarà la persona aspirant amb la millor puntuació després d’un procés de deliberació conjunta sobre els/les candidats/es finalistes. En base a la proposta, la direcció del CIDOB adjudicarà la plaça temporal al/a la candidat/a millor posicionat/da.

Els/les aspirants poden presentar al·legacions o demanar més informació sobre la seva avaluació durant els 10 dies següents a la resolució del procés a través del correu electrònic: seleccio@cidob.org 

Protecció de dades personals: Les dades dels/de les candidats/tes seran tractades per gestionar el procés de selecció. El responsable de tractament és el Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB). La base jurídica del tractament de les dades personals és el consentiment del/de la candidat/a, que atorga al presentar la seva candidatura.

Les dades no seran comunicades a terceres entitats. Si una candidatura no resulta seleccionada per cobrir el lloc de treball, el CIDOB conservarà les dades personals del candidat/a durant un període màxim de sis mesos. Per obtenir més informació o per exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat de les seves dades personals, caldrà que el/la candidat/a enviï una sol·licitud a l'atenció del Comitè de Seguretat i Ètica, C/ Elisabets 12, 08001 Barcelona o bé al correu electrònic privacy@cidob.org                                         

(1) El projecte Regions for Migrants and Refugees Integration (REGIN), cofinançat pel Fons d’Asil, Migració i Integració (FAMI) de la Comissió Europea, analitza el rol de les regions en la integració de migrants i refugiats amb l’objectiu d’establir un marc d’accions i eines per verificar l’èxit dels processos d’integració.