Convocatòria per cobrir la plaça d'investigador/a en el projecte de Migracions NIEM

. diumenge, 14 març 2021

El CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) obre una convocatòria per cobrir una plaça d’investigador/a per a l’àrea de Migracions, en particular per al projecte NIEM1 amb la possibilitat de treballar en altres projectes. El/la candidat/a participarà en la investigació relativa als processos d’integració de sol·licitants d’asil i refugiats, a l’impacte de la COVID-19 en la població migrada, així com als discursos sobre immigració.

 

Perfil

-          Màster en ciències polítiques i socials, en l’àmbit de les polítiques migratòries i/o de la inclusió de les persones migrades.

-          Es valorarà positivament disposar d’un doctorat en ciències polítiques i socials, en l’àmbit de les polítiques migratòries y/o de la inclusió de les persones migrades.

-          Cinc anys d’experiència en el camp de la recerca en les polítiques d’immigració i asil.

-          Publicació d’articles relacionats en revistes acadèmiques d’impacte, think tanks i altres fòrums rellevants.

-          Idiomes: alt nivell d’anglès parlat i escrit. Fluïdesa en castellà. Es valorarà el coneixement d’altres llengües.

-          Coneixement de tècniques d’investigació.

-          Capacitat resolutiva, habilitats analítiques i capacitat per treballar de manera autònoma i en equip.

 

Responsabilitats

-          Investigació dins del projecte NIEM sobre els processos d’integració de sol·licitants d’asil i beneficiaris de protecció internacional, l’efecte de la COVID-19 en la població migrada, així com els discursos sobre immigració en els mitjans de comunicació i en el debat polític. Elaboració de l’informe anual del projecte NIEM.

-          Publicació d’articles acadèmics, així com informes i publicacions CIDOB per al públic en general, incloent la participació en mitjans de comunicació.

-          Iniciativa en la posada en marxa i en l’organització d’activitats i esdeveniments.

-          Participació en les activitats i projectes de l’àrea de Migracions i reunions de l’equip investigador i interacció amb les altres àrees de recerca del CIDOB.

-          Participació en la comunicació i difusió dels projectes de l’àrea de Migracions del CIDOB.

Condicions de la posició:

Durada del contracte: contracte temporal a jornada completa fins el 30 d’abril de 2022 amb un període de prova de tres mesos.

Les persones d’altres estats diferents als que formen part de la Unió Europea hauran d’aportar permís de residència i treball, d’acord amb la normativa vigent. 

Remuneració: 28.000-30.000€ bruts anuals, d’acord amb la corresponent categoria laboral contemplada al Conveni col·lectiu de treball del CIDOB.

Data d’incorporació: mitjans d’abril 2021

Sol·licituds:

Enviar CV, carta de motivació i un article acadèmic (com a únic autor) recent a l’adreça electrònica seleccio@cidob.org indicant “Investigador projecte NIEM” en l’assumpte del missatge.

Data límit per enviar les sol·licituds: 14 de març 2021

Després de l’avaluació de candidatures, CIDOB demanarà al/a la candidat/a seleccionat/da (el/la candidat amb major puntuació) aportar còpia dels títols acadèmics i certificats d’idiomes indicats en els requeriments per tal de verificar l’autenticitat dels mateixos.

 

Procés de selecció:

El procés de selecció segueix l’esperit dels principis detallats a la Carta Europea per als Investigadors (European Charter for Researchers)i el Codi de Conducta per a la Incorporació de Personal Investigador de la Comissió Europea (Code of Conduct for their Recruitment).

El procés d’avaluació de candidatures consta de dues fases: 1) Preselecció dels/de les candidats/es a partir del Currículum Vitae, carta de motivació i article acadèmic. Es seleccionaran els/les candidats/es que tinguin el perfil més adequat per a la posició, en funció de la seva formació i estudis, qualificacions formals i informals, experiència en investigació en l’àmbit relacionat i nivell d’idiomes acreditats; 2) Fase d’entrevistes. El Tribunal de Selecció valorarà les competències i coneixements específics del/de la candidat/a, així com l’adequació del/de la candidat/a al grup de recerca i al centre. Les valoracions es puntuaran del 0 al 10, detallant fortaleses i debilitats.

El Tribunal de Selecció és l’òrgan encarregat de fer una proposta de selecció i estarà compost per una Comissió de tres membres del CIDOB amb perfils complementaris. El Tribunal garantirà l’equilibri de gènere dels seus membres:

-          Càrrec directiu

-          Coordinadora de recerca

-          Investigador principal del projecte NIEM

La proposta de resolució de la convocatòria recau en el Tribunal de Selecció, el qual nomenarà la persona aspirant amb la millor puntuació després d’un procés de deliberació conjunta sobre els/les candidats/es finalistes. En base a la proposta, la Direcció del CIDOB adjudicarà la plaça temporal al/a la candidat/a millor posicionat/da.

Es comunicaran els resultats del procés de selecció als/a les aspirants a partir del 6 d’abril 2021.

Els/les aspirants poden presentar al·legacions o demanar més informació sobre la seva avaluació durant els 10 dies següents a la resolució del procés a través del correu electrònic: seleccio@cidob.org

Protecció de dades personals: Les dades dels/de les candidats/tes seran tractades per gestionar el procés de selecció. El responsable de tractament és el Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB). La base jurídica del tractament de les seves dades és el seu consentiment, que atorga en presentar la seva candidatura.

Les seves dades no seran comunicades a terceres entitats, fora de les vinguin derivades d’obligacions legals o contractuals del CIDOB. En cas de no ser seleccionat/da, les seves dades i CV seran destruïts en un termini màxim de 6 mesos després de la finalització del procediment de contractació. Per obtenir més informació o per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat de les seves dades personals, caldrà que enviï una sol·licitud a l'atenció del Comitè de Seguretat i Ètica, C/ Elisabets 12, 08001 Barcelona o bé al correu electrònic privacy@cidob.org

1- El projecte National Integration Evaluation Mechanism (NIEM), cofinançat pel Fons d’Asil, Migració i Integració (AMIF), té com a objectiu mesurar i millorar la integració dels beneficiaris de protecció internacional. L’objectiu final és preparar als actors clau en el camp de la integració en 15 Estats membres de la UE per afrontar millor els desafiaments actuals i millorar els resultats de la integració dels beneficiaris de protecció internacional.