Memòria 2008

Resum de les activitats de la Fundació durant l’any 2008

Estructura memòria