Memòria 2007

Resum de les activitats de la Fundació durant l’any 2007

Estructura memòria