Avís legal

 

Aquesta pàgina web proporciona informació sobre el CIDOB i els serveis oferts per aquest.

El CENTRE D’INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ INTERNACIONALS A BARCELONA – FUNDACIÓ CIDOB (d’ara endavant CIDOB) informa als usuaris d'aquesta pàgina web dels següents termes d’utilització del servei.

1.- TITULARITAT DEL DOMINI

El nom del domini www.cidob.org és titularitat del CIDOB.

El CIDOB, amb CIF G08824187, té el seu domicili social al C/ Elisabets 12, 08001 Barcelona.

El CIDOB està inscrit al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 579.

L’adreça de correu electrònic de contacte del CIDOB és cidob@cidob.org.

2.- POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES PERSONALS

Les dades que subministra als diferents formularis habilitats en aquesta pàgina web són recollides d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.

En cadascun d'aquests mitjans de recollida de dades informem de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme única i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals es poden utilitzar les seves dades personals:

Tractament

 

Per a què farem servir les seves dades

Quant de temps conservarem les seves dades

Newsletter

Li remetrem informació relativa a les polítiques de recerca i anàlisi del CIDOB i altres informacions significatives de la nostra institució, així com de les nostres activitats.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti deixar de rebre les nostres comunicacions, moment en el qual se suprimiran.

Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Formulari de contacte

Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. 

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això se suprimiran excepte que impliqui responsabilitats per al CIDOB.

Alta com a soci

Tractarem les seves dades per a la gestió dels serveis associats a la seva condició de soci i que es detallen a la pàgina web.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti donar-se de baixa com a soci, conservant-se únicament per motius d’Arxiu històric.

Inscripció a activitats

Tractarem les seves dades per a la gestió de l’activitat a la que s’hagi inscrit.

Les seves dades personals es conservaran el temps que sigui necessari per a organitzar l’activitat a la que s’hagi inscrit. Després d'això se suprimiran excepte que impliqui responsabilitats per al CIDOB.

El CIDOB no cedirà les seves dades a tercers per al desenvolupament de la seva activitat. En determinades activitats realitzats conjuntament amb altres entitats o organitzats per a tercers es farà necessari la comunicació de les seves dades per motiu de la pròpia gestió de l'activitat. En aquests casos el formulari d'inscripció l'informarà detalladament de la identitat d'aquests tercers i se li sol·licitarà la seva autorització expressa i precisa per a les possibles finalitats que motivin la comunicació de dades.

Ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-nos, el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. 

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se’l va informar i va autoritzar. No se cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució dels serveis que ens ha demanat i ha autoritzat expressament.

Tractament de les seves dades per tercers

Per garantir els serveis prestats pel CIDOB les seves dades poden ser tractades per entitats terceres dedicades a aquest fi, com és el cas de l’allotjament del web, enviament de newsletter, etc. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes entitats aplicaran les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

Tots els nostres proveïdors de serveis es troben dins de l'Espai Econòmic Europeu.

No es transferiran les seves dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu ni a països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades.

Vostè pot:

  • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que les hi lliurem per portar-les a una altra entitat.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades – sense fer ús d’elles - per necessitats legals que vostè pugui requerir.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades: Lliurar-li les seves dades en un format compatible perquè les pugui comunicar a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

 

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI al CIDOB, Delegat de Protecció de Dades, C/ Elisabets 12, 08001 Barcelona o bé al correu electrònic dpd@cidob.org .

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme el CIDOB es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@cidob.org o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de dades, C/ Elisabets 12, 08001 Barcelona.

Presentació de reclamacions

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a  Espanya, si vostè considera que el CIDOB ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

3.- RECOLLIDA D'INFORMACIÓ

Es recollirà per via electrònica únicament la informació imprescindible per poder oferir a l'usuari un servei satisfactori. Quan l'usuari es connecta a aquesta pàgina web, analitzem exclusivament el tipus de navegador que utilitza, el joc de caràcters que està utilitzant i la seva versió amb l'objectiu que la visualització del lloc www.cidob.org sigui correcta.

4.- COOKIES I SPAM

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat a la pantalla de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació en el disc dur. Per navegar per aquesta pàgina web no cal que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel CIDOB.

El CIDOB no utilitza tècniques de spamming i únicament tractarà les dades que els usuaris facilitin a través dels formularis electrònics habilitats en aquesta pàgina web o missatges de correu electrònic.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la pàgina web www.cidob.org en la seva totalitat, incloent el disseny, estructura, distribució, respostes a les consultes realitzades pels usuaris, textos, continguts, logotips, botons, imatges, dibuixos, codi font, documentació, així com tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i qualsevol altre signe distintiu pertanyen al CIDOB o, en el seu cas, a les persones o entitats que figuren com a autors o titulars dels drets.

Queda prohibida la reproducció o explotació total o parcial, a través de qualsevol mitjà, dels continguts d’aquest lloc web per a usos diferents de la legítima informació sense ànim de lucre dels usuaris.

Queda prohibit l’ús de marcs (frames) o qualssevol altres mecanismes destinats a ocultar l’origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del CIDOB o de tercers legítims, que constitueixen actes de competència deslleial o, en general, en contra dels termes d’aquest Avís Legal.

6.- BUTLLETÍ ELECTRÒNIC, SUBSCRIPCIÓ A PUBLICACIONS

El CIDOB dóna l'opció als usuaris de donar-se d'alta i de baixa, a través d’aquesta pàgina web, d’un servei de newsletter, a través del qual li farem arribar informació sobre les nostres notícies, novetats, etc.

El CIDOB únicament enviarà comunicacions comercials si l'usuari així ho sol·licita i presta el seu consentiment.

El CIDOB també ofereix als usuaris la possibilitat de subscriure's i donar-se de baixa, a través d’aquesta pàgina web, a alguna de les publicacions que distribueix el CIDOB.

El CIDOB únicament procedirà a l'enviament d'aquestes publicacions a petició expressa de l'usuari.

7.- RESPONSABILITAT DEL CIDOB

El CIDOB no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple, error en les línies de comunicacions, defectes en el hardware i software dels usuaris, errades en la xarxa d'Internet (de connexió, en les pàgines enllaçades).

El CIDOB no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquesta pàgina web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualssevol altres motius que derivin de les causes que escapin al seu control, pel què rebutja qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

El CIDOB es reserva el dret a modificar el present Avís Legal amb l'objectiu d'adaptar-lo a les possibles novetats legislatives, com també a les que es puguin derivar dels codis tipus existents en la matèria o per motius estratègics o corporatius. Tot això, sense perjudici de reclamar el consentiment dels usuaris quan fos necessari per realitzar els tractaments requerits i sempre que aquest consentiment no es consideri ja atorgat en funció dels termes del present Avís Legal.

El CIDOB té com a objectiu principal garantir la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, recollits a través de qualsevol sistema que permeti la transmissió de dades, viatjant per canals totalment segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment amb la legislació que en aquesta matèria estigui vigent en cada moment.

El CIDOB no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web, i sent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitzi. Tampoc no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d'enllaços des de la pàgina www.cidob.org. La presència d'aquests enllaços té una finalitat merament informativa i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí.

En el cas que el CIDOB tingués coneixement efectiu que l'activitat o la informació que remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

8.- MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS

El CIDOB es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establerts en aquest Avís Legal. Les modificacions s'inclouran de manera destacada en el lloc www.cidob.org.

Tanmateix, el CIDOB es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en aquesta pàgina web, de la configuració, disponibilitat o presentació d’aquesta.