La coherència de polítiques davant els nous reptes del desenvolupament

La coherència de les polítiques per al desenvolupament (CPD; en les seves sigles en anglès, PCD) ha estat identificada des de fa més de dues dècades per l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) com un component essencial per aconseguir uns resultats efectius de desenvolupament sostenible, alhora que és vista com una eina perquè les dimensions econòmiques, socials i ambientals de qualsevol govern interactuïn a tots els nivells a l’hora de crear legislació i dissenyar polítiques, tant a nivell domèstic com internacional, i contribueixin a la governança global i l’assoliment de les estratègies de desenvolupament.

ACTIVITAT REALITZADA
28 juny 2018 - 09:00h
LOCALITZACIÓ: CIDOB, sala Jordi Maragall, Elisabets 12, 08001 Barcelona
ORGANITZAT PER: CIDOB i la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament del Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya

COL·LABORADORS (1):

Objectiu

La importància de la CPD en el disseny de les polítiques públiques i la cooperació internacional ha anat augmentant impulsada pel debat al voltant de la preocupació per mesurar l’eficàcia en termes de resultats en els països en desenvolupament. Aquest enfocament en els resultats de les accions implica analitzar de manera holística l’impacte de l’acció exterior i del conjunt de les polítiques de les institucions en els seus diversos nivells, tot englobant un conjunt ampli d’actors. Alhora, el concepte i el compromís amb la CPD ha passat a ser una part integral tant de l’Agenda d’Acció d’Addis Abeba com de l’Agenda 2030 que va ser aprovada per l’Assemblea de Nacions Unides de setembre de 2015, establint els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), específicament mencionat a l’ODS17 per la construcció d’aliances. Per això és un repte i una obligació de les institucions compromeses amb l’Agenda incorporar de manera efectiva l’aplicació d’aquest principi de tal manera que contribueixi a assolir els compromisos assumits.

L’objectiu d’aquest seminari és analitzar l’estat de la qüestió en la incorporació de la CPD a les polítiques públiques contrastant casos pràctics en països de l’entorn europeu que han estat pioners en la incorporació de la CPD i analitzar-ho amb experts que han treballat en la seva teorització i/o avaluació. La finalitat és estimular la voluntat política dels decisors a Catalunya per incorporar efectivament la CPD a les polítiques públiques, millorar el coneixement dels reptes que comporta, identificar els instruments normatius i institucionals necessaris i estimular un debat públic que incorpori diferents actors públics i privats.
 
El seminari s’estructurarà en quatre parts: en la primera, els ponents exposaran breument l’estat de la CPD en els seus respectius països/institucions. Posteriorment, tres meses analitzaran en profunditat els tres aspectes identificats pel Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l’OCDE per a una incorporació efectiva de la CPD a les polítiques públiques, tenint en compte que tots ells són imprescindibles per a una implementació eficaç: primerament, s’analitzaran els exercicis de diagnosi i els instruments legislatius desenvolupats pels diferents actors; en segon lloc, s’estudiaran les polítiques implementades i els mecanismes institucionals per garantir la seva execució; i, en tercer lloc, es valoraran els mecanismes de seguiment, avaluació i rendició de comptes.

Arxius

Participants

SPEAKERS

Anna Ayuso

Anna Ayuso

Investigadora sènior, CIDOB

Tim Bogaert

Tim Bogaert

Responsable de l’Agenda 2030, Servei Públic Federal Afers Exteriors, Comerç Exterior i Cooperació al Desenvolupament de Bèlgica

Ebba Dohlman

Ebba Dohlman

Responsable de la Unitat de PCSD, OCDE

Gaspar Frontini

Gaspar Frontini

Responsable de la Unitat d’ODS, Política i Coherència, DG de Cooperació Internacional i Desenvolupament (DG DEVCO), Comissió Europea

Eva del Hoyo

Eva del Hoyo

Vocal assessora, Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

David Llistar

David Llistar

Director de Justícia Global i Cooperació Internacional, Ajuntament de Barcelona

Tom Lodge

Tom Lodge

Professor d’Ajuda Exterior i Desenvolupament, Universitat de Limerick

James Mackie

James Mackie

Assessor sènior en polítiques europees al desenvolupament, ECDPM

Natalia Millán

Natalia Millán

Professora, Universitat Pontifícia Comillas; secretària de la junta directiva, Xarxa Espanyola d’Estudis de Desenvolupament (REEDES)

Iliana Olivié

Iliana Olivié

Investigadora principal, Real Instituto Elcano; professora, Universitat Complutense de Madrid

Paul Ortega

Paul Ortega

Director, Agència Basca de Cooperació al Desenvolupament

Javier Pérez

Javier Pérez

Director, CIECODE-Fundación Salvador Soler

Lonne Poissonnier

Lonne Poissonnier

Responsable de l’Àrea de Coherència de Polítiques per al Desenvolupament Sostenible, CONCORD

Armand Rioust de Largentaye

Armand Rioust de Largentaye

Conseller, Departament d’Estratègia, Prospectiva i Relacions Institucionals, Agència Francesa de Cooperació (AFD)

Lewis Ryder-Jones

Lewis Ryder-Jones

Responsable de polítiques, Scotland’s International Development Alliance

Antoni Segura

Antoni Segura

President, CIDOB

Manel Vila

Manel Vila

Director general de Cooperació al Desenvolupament, Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Generalitat de Catalunya

La coherència de polítiques davant els nous reptes del desenvolupament ACTIVITAT REALITZADA

09:00h Benvinguda

Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament, Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Generalitat de Catalunya

Antoni Segura, president, CIDOB

09:15h CONFERÈNCIA INAUGURAL: L’evolució de la CPD, de la teoria a la pràctica

James Mackie, assessor sènior en polítiques europees al desenvolupament, ECDPM

 

10:00h Conceptualització i perspectives globals de la CPD

Modera:    David Llistar, director de Justícia Global i Cooperació Internacional, Ajuntament de Barcelona

Gaspar Frontini, responsable de la Unitat d’ODS, Política i Coherència, DG de Cooperació Internacional i Desenvolupament (DG DEVCO), Comissió Europea

Ebba Dohlman, responsable de la Unitat de PCSD, OCDE

Eva del Hoyo, vocal assessora, Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Armand Rioust de Largentaye, conseller, Departament d’Estratègia, Prospectiva i Relacions Institucionals, Agència Francesa de Cooperació (AFD)

Tim Bogaert, responsable de l’Agenda 2030, Servei Públic Federal Afers Exteriors, Comerç Exterior i Cooperació al Desenvolupament de Bèlgica

Paul Ortega, director, Agència Basca de Cooperació al Desenvolupament

11:00h Pausa cafè

11:30h Compromís polític, diagnosi i marc jurídic de la CPD

Modera:    Javier Pérez, director, CIECODE-Fundación Salvador Soler

Gaspar Frontini, responsable de la Unitat d’ODS, Política i Coherència, DG de Cooperació Internacional i Desenvolupament (DG DEVCO), Comissió Europea

Paul Ortega, director, Agència Basca de Cooperació al Desenvolupament

Lewis Ryder-Jones, responsable de polítiques, Scotland’s International Development Alliance

13:00h La implementació de la CPD

Modera:    Iliana Olivié, investigadora principal, Real Instituto Elcano; professora, Universitat Complutense de Madrid

Eva del Hoyo, vocal assessora, Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Armand Rioust de Largentaye, conseller, Departament d’Estratègia, Prospectiva i Relacions institucionals, Agència Francesa de Cooperació (AFD)

Tim Bogaert, responsable de l’Agenda 2030, Servei Públic Federal Afers Exteriors, Comerç Exterior i Cooperació al Desenvolupament de Bèlgica

14:30h Dinar

15:15h Participació, seguiment i control de la CPD

Modera:    Natalia Millán, professora, Universitat Pontifícia Comillas; secretària de la junta directiva, Xarxa Espanyola d’Estudis de Desenvolupament (REEDES)

Ebba Dohlman, responsable de la Unitat de PCSD, OCDE

Tom Lodge, professor d’Ajuda Exterior i Desenvolupament, Universitat de Limerick

Lonne Poissonnier, responsable de l’Àrea de Coherència de Polítiques per al Desenvolupament Sostenible, CONCORD

16:45h Conclusions i propostes

Anna Ayuso, investigadora sènior, CIDOB

17:00h Clausura