Objectius

crios africa

Els estudis de desenvolupament representen una perspectiva permanentment innovadora perquè permeten analitzar i comprendre el conjunt de causes que expliquen els processos evolutius de les diverses societats que formen el nostre món global. L’anàlisi es realitza des de la multidisciplinarietat, fet que significa centrar-se no només en el tradicional creixement econòmic, sinó també en la distribució de la riquesa, l’eradicació de la pobresa, la protecció del medi ambient, la governança, els drets humans, tant en la seva dimensió local com global.

El Tema-Regió Desenvolupament parteix de la premissa que el desenvolupament és un procés continu de millora de la qualitat de vida de dones i homes, de reducció de les desigualtats existents entre les persones. Això s’aconsegueix no només amb la cobertura de les necessitats bàsiques sinó també amb l’ampliació de les capacitats i llibertats humanes. Pretenem contribuir a aquest procés mitjançant la promoció del pensament i de la investigació, obrint espais de reflexió i aprenentatge. Per a això adoptem una perspectiva centrada en la persona, a través de la qual s’analitzin transversalment les relacions de poder, la sostenibilitat, l’equitat i la justícia social, la participació democràtica i els drets humans, i la cultura de pau.

Pretenem tractar els aspectes principals de l’agenda internacional de desenvolupament, tant en els seus eixos substantius, consolidats a través del procés de conferències internacionals de final del segle XX i sintetitzats en els objectius de desenvolupament del mil·lenni, com en els seus eixos instrumentals, abordats i en plena revisió durant la primera dècada del segle XXI. En aquest últim aspecte són d’especial atenció el finançament del desenvolupament i la nova arquitectura de la cooperació internacional.

Les línies de treball se centren en la col·laboració amb institucions públiques i privades en diverses accions dirigides a estimular el debat per a la formulació de polítiques públiques de desenvolupament i noves estratègies de cooperació, amb la finalitat que contribueixin de manera més eficaç als processos de desenvolupament. També es dóna continuïtat al procés de reflexió sobre l’Agenda de Barcelona per al Desenvolupament, sobre el manteniment de la disciplina de les polítiques macroeconòmiques paral·lelament a aconseguir una millora substancial d’aquestes per crear una nova governabilitat global més incloent i més justa en el context llatinoamericà. Es dedicarà una atenció particular a l’Àfrica Subsahariana, d’acord amb la prioritat internacional que se li concedeix, no solament des de l’agenda de desenvolupament, sinó des de les relacions internacionals més globals. També seran d’interès els temes emergents a l’agenda de desenvolupament i cooperació, com la sostenibilitat ambiental, la relació entre migracions i desenvolupament, i els nous actors de la cooperació internacional.